Valinnanvapaus terveydenhuollossa

Terveysaseman ja terveyskeskuksen valinta

1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaisesti kuntalaisella on ollut oikeus valita mistä oman kuntansa tai yhteistoiminta-alueensa terveysasemalta hän perusterveydenhuollon palvelut hankkii. Terveysaseman vaihtamisesta tulee tehdä aina kirjallinen ilmoitus.

1.1.2014 valinnanvapaus laajeni siten, että kuntalainen voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman mistä tahansa manner-Suomen kunnasta. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle terveyskeskukselle että uudelle, valitulle terveyskeskukselle/terveysasemalle.

Valinta koskee molemmissa em. tapauksissa ei-kiireellisiä terveyskeskuskäyntejä lääkärillä ja hoitajalla, neuvolakäyntejä sekä suun terveydenhuoltoa.

Hoitovastuu siirtyy kokonaan uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Potilaalla ei ole mahdollisuutta valita vain osaa terveysaseman palveluista, esimerkiksi neuvolapalveluita tai suun terveydenhuollon palveluita. Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä valinnasta.

Hoitavan ammattihenkilön valinta

Asiakkaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, yleensä lääkäri, terveydenhuollon yksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Asiakas valitsee ensin terveysaseman ja sen jälkeen hän voi esittää toiveen hoitavasta ammattihenkilöstä.

Omalääkärin vaihto

Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuolto on järjestetty väestövastuumallin mukaisesti siten, että jokaiselle kuntalaiselle on nimetty omalääkäri. Kuntalainen voi anoa omalääkärin vaihtoa johtavalta ylilääkäriltä. Anomus on vapaamuotoinen ja se tulee perustella. 

Ns. kakkosterveyskeskuksen käyttö hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamisen

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käyttää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Tästä ns. kakkosterveyskeskuksen käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä omalle terveysasemalle että oleskelupaikkakunnan terveysasemalle vähintään 3 viikkoa ennen hoitosuunnitelman mukaisen hoidon aloittamista oleskelupaikkakunnalla.

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa

Valinnanvapauden laajeneminen 1.1.2014 koskee myös kiireettömiä erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete ja hoitopaikka sovitaan yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Välitön kiireellinen hoito

Välitöntä kiireellistä hoitoa antavat kaikki Suomen terveyskeskukset henkilön kotikunnasta riippumatta.

Hoidon kustannuksista

Asiakas maksaa aina palveluja antavalle terveyskeskukselle lain mukaiset ja kyseisessä kunnassa vahvistetut asiakasmaksut. Asiakkaan kotikunta maksaa edelleen aina kokonaiskustannukset terveyspalveluiden käytöstä, olipa kuntalainen valinnut hoitopaikakseen minkä tahansa kunnan terveyskeskuksen Suomessa. Kunnat laskuttavat toisiaan annettujen palvelujen mukaisesti toisen kunnan asukkaille annetuista palveluista.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi