Maksut 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja periaatteet 1.1.2018


Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatustusta. Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakamaksu perustuu 28.2.2017 saakka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuslain 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ostopalveluna, palvelusta on perittävä samat maksut kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämästä vastaavasta varhaiskasvatuksesta peritään.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksenmaksusta eli enintään 58 euroa.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksun suuruus määritellään jatkossa tarkemmalla tasolla kuin nykylainsäädännössä. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli enintään 0—174 euroa riippuen perheen tuloista. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunta voi periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa vietetty aika kalenterikuukauden ajalta.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen ja sen vuoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä.

 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Kunta voi kuitenkin määrätä 7 §:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulorajat ja maksuprosentit 1.1.2018 alkaen.Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain  6 §:n mukaisesti.

                                        

Yleistä

Varhaiskasvatuksen maksupäätöksen tekee varhaiskasvatuksen johtaja tulolaskelman perusteella. Perhe voi halutessaan allekirjoittaa suostumuksen korkeimpaan varhaiskasvatuksen maksuun, tällöin tuloselvitystä ei tehdä.


Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan varhaiskasvatuksen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


Maksu perustuu bruttotuloihin

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrättäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksettu lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti) lisätään tuloksi.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutustukea (Koulutusrahaston), opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava osuus (syytinki). Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti.

Mikäli kuukausitulo on muuttuva, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Yrittäjien tulee toimittaa erillinen tilitoimiston selvitys yritystoiminnan tuloista.

Mikäli tarvittavia liitteitä varhaiskasvatuksen maksun määrittelyä varten ei toimiteta, asiakkaalle voidaan määrätä enimmäismaksu.


Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja pienin perittävä maksu

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

          

Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.


Maksun tarkistaminen

Maksu tarkistetaan silloin, kun:

- perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen muutos vähintään 10 %)
- perheen olosuhteet ovat muuttuneet
- lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu (maksusopimuksen muutos)
- maksu osoittautuu virheelliseksi

Perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista ja maksusopimuksen muutoksista ilmoitetaan lapsen hoitopaikkaan ja kaikista maksuun vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti asiakasmaksulomakkeella varhaiskasvatusjohtajalle.  Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta, mikäli perhekoko tai perheen bruttotulojen muutos tapahtuu kesken kalenterikuukauden ja kun kirjallinen ilmoitus muutoksesta on saapunut varhaiskasvatusjohtalle. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

 

Heinäkuun maksu

Varhaiskasvatuksen maksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos voimassa oleva hoitosuhde on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin. 


Kesä–heinäkuun maksu

Varhaiskasvatuksen maksu jätetään perimättä kesä–heinäkuulta, mikäli perhe ilmoittaa lapsen poissaolosta kyseisinä kuukausina viimeistään saman vuoden huhtikuussa erillisellä lomakkeella.

                                     

Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

 

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja loppuminen

Jos  varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.  Irtisanominen tehdään kirjallisesti erillisellä lomakkeella.


Varhaiskasvatuksen maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Varhaiskasvatuksen maksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevissa asioissa otetaan yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan.

 

Laskutuskäytännöt

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa. Maksamaton muistutuslasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.

Varhaiskasvatuksen maksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä asiakasmaksulomakkeella tarvittavine liitteineen.

Asiakasmaksulomakkeita saa kaupungin kotisivuilta ja lomake liitteineen palautetaan suljetussa kirjekuoressa päiväkotiin tai suoraan varhaiskasvatusjohtajalle.

 

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet ja periaatteet

Akaan varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatuksen maksu 1.8.2016 lukien.

Perhepäivähoidossa on ollut käytössä 1.1.2016 alkaen ja päiväkodeissa 1.8.2016 alkaen Pro Consonan Mukana sovellus. Mobiilikirjaus mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja lasten läsnäolojen reaaliaikaisen seurannan.

Tavoitteena hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirryttäessä ovat asiakaslähtöinen palvelu, oikeudenmukainen maksujärjestelmä, resurssien kohdentaminen oikeisiin kohtiin päivässä ja pedagogiikan ja pienryhmätoiminnan tukeminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen avulla perheet pystyvät valitsemaan lapsensa hoitopäivän pituuden oikean tarpeen mukaisesti.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksun laskentaperusteet:


Hoitoaika päivittäin käytettynä keskimäärin

Kokonaishoitoaika viikossa keskimäärin

Kokonaishoitoaika kalenterikuu-kaudessa

Maksu % kokopäivähoidon maksusta

Maksu / kk enintään

4 h

20 h

84 h

60 %

174 e / kk

5 h

25 h

85 – 125 h

71 %

206 e / kk

6 h

30 h

126 – 146 h

86 %

249 e / kk

7 h

35 h

147 – 210 h

100 %

290 e / kk


- Perheet tekevät lapselleen hoidon tarpeen mukaisen sopimuksen
- Sopimuksen mukainen kokonaishoitoaika kalenterikuukaudessa määrittää varhaiskasvatuksen kuukausimaksun. Päivittäinen ja viikoittainen tuntimäärä voi vaihdella
- Sopimuksen perusteella varhaiskasvatusjohtaja tekee perheen valitseman, hoitoaikaperusteisen mukaisen maksupäätöksen
- Hoitoaikaperusteinen maksupäätös on voimassa vähintään 5 kk, maksusopimusta voi muuttaa työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä
- Jos maksusopimuksen mukainen kokonaishoitoaika kalenterikuukaudessa ylittyy, maksu laskutetaan toteutuneen hoitoajan mukaisen tuntivälyksen perusteella. Ylitys on mahdollinen kerran toimintavuodessa
- Huoltajien tulee seurata hoitoajan toteutumaa ja  jos varattu kuukausittainen hoitoaika ei riitä, tehdään uusi sopimus hoitoajan muuttamiseksi
- Jos lapsi on poissa varattuna hoitopäivänä (sairas, lomalla), ennalta sovittuja hoitotunteja ei voi siirtää muuhun aikaan ja niistä laskutetaan.


Mobiilikirjaus ja NFC- tunnisteiden lunastaminen

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa perheille luovutetaan kirjallista kuittausta vastaan kaksi kappaletta NFC- tunnisteita, yksi tunniste kummallekin vanhemmalle. NFC- tunnisteita ei säilytetä hoitopaikassa. Hoitosuhteen päättyessä palauttamattomista NFC- tunnisteista peritään 10 e / tunniste. Mikäli luovutettu tunniste häviää, peritään uudesta tunnisteesta 10 e/tunniste. Mikäli perhe haluaa itselleen lisää tunnisteita esimerkiksi varahakijoita varten, on tunnisteen lunastushinta 10 e / tunniste.


 


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi