Varda eli varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda eli varhaiskasvatuksen tietovaranto

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 540/2018 68§ mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon eli Vardaan lain 70§:ssä tarkoitetut varhaiskasvatusta koskevat tiedot tuottamansa palvelun osalta. Vardaan tallennettavat tiedot saadaan kunnalta ja yksityisen palvelun tuottajalta sekä väestörekisterikeskukselta.

Kunnat ja Opetushallitus toimivat Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardassa yhteisrekisterin pitäjinä.  Kuntien vastuulla on rekisteröityjen henkilöiden informoiminen Vardaan tallennettavien tietojen osalta ennen tietojen siirtämistä tai tallentamista Vardaan. Informoinnin kohteena oleva rekisteröityjen henkilöiden ryhmä on varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset, heidän vanhempansa sekä muut lailliset edustajat.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten tietojen tallentaminen ja siirto Vardaan aloitetaan 1.1.- 30.4.2019.  Vardaan tallennetaan tai siirretään opetushallituksen kullekin lapselle antaman oppijanumeron lisäksi  lapsen nimi,  henkilötunnus, kotikunta, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.  Näiden lisäksi tallennetaan toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa, hakemuksen toimittamispäivämäärä, päätösten alkamis- ja päättymispäivämäärä, varhaiskasvatusoikeuden laajuus tunteina ja tuntien käyttöön liittyvät muut tiedot, varhaiskasvatuksen järjestämismuoto sekä mahdollinen vuorohoidon käyttö. Vanhempien tai huoltajien tiedot tallennetaan Vardaan 1.9.2019 alkaen. Lasta koskevat tiedot säilytetään Vardassa viisi vuotta lapsen varhaiskasvatusoikeuden päättymisestä. Tietoja voi pyytää toimittamalla opetushallitukseen tarkoitusta varten laaditun lomakkeen. Tietojen oikaisupyynnön voi tarvittaessa tehdä kunnalle tai opetushallitukseen, joka ohjaa pyynnön ao. kuntaan. Salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.  Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva vaatimus on tarvittaessa toimitettava Opetushallitukselle.  

Vardan tarkoituksena on

  1. mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä ja tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäviksi
  2. turvata laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa
  3. edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa  

Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia Vardaan tallennettuja tietoja ja niitä voidaan käyttää myös varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksissa.

Lisätietoja löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi