opo ja oppilashuolto

Oppilaanohjaaja Johanna Karrimaa, Opon omat sivut

 

Kouluterveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on Toijalan yhteiskoululla ma-pe klo 8-15. Avoin vastaanotto on klo 8.00-8.30 ja 11.15-11.45.
Terveydenhoitajan toimenkuvaan kuuluu

  • vuosittaiset terveystarkastukset, joista 8 lk:n terveystarkastus on laaja sisältäen lääkärintarkastuksen
  • rokotusohjelman mukaiset rokotukset 
  • sairasvastaanotto, esim. flunssan tai mahataudin yllättäessä kesken koulupäivän
  • ensiaputapausten hoito
  • terveyskasvatus, esim. päihteet, seksuaalikasvatus

Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä myös jos joku asia painaa mieltä tai jos koulu ei suju jne. Parhaimmillaan kouluterveydenhoitaja on ”koulun korvat”, jonka puoleen voi kääntyä pienissäkin asioissa niin oppilaat kuin vanhemmatkin.

Terveydenhoitaja Inka Yrjölä puh. 040 335 2601.


Hammashuolto

Toijalalaiset oppilaat kutsutaan Toijalan terveysasemalle hammashoitoon luokittain. Päivittäin on varattu poliklinikka-aika särky- ym. kiireellisiä tapauksia varten. Huoltaja varaa puhelimitse ajan aamulla klo 8.00 vastaanottoajan alkaessa. Hammastapaturman, hampaan katkeamisen tai irtoamisen sattuessa on mentävä välittömästi terveysaseman hammashoitolaan. Terveysaseman hammashoito käsittää ennalta ehkäisevän hoidon ja korjaavan hoidon, myös oikomishoidon.


Kuljetus

Kaupunki kustantaa linja-autokuljetuksen niille oman kunnan oppilaille, joiden koulumatka kotiportilta koulun portille on yli 5 km. Jos linja-autovuorot eivät sovi ja koulumatkaan päivittäin kuluu aikaa yli 3 tuntia, kaupunki järjestää taksikuljetuksen. Kyydityksen voi saada lääkärintodistuksen perusteella jo lyhyemmällekin matkalle sellainen oppilas, jolle pysyvän ruumiinvamman tai sairauden johdosta matkan kulkeminen tuottaa vaikeuksia.


Erityisopetus

Erityisopetusta annetaan Toijalan yhteiskoulussa muun opetuksen ohessa osa-aikaisena erityisopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaalle, jolla on lieviä oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Mikäli aineenopettajan antama tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus tai muut mahdolliset tukitoimet eivät riitä, harkitaan oppilaan kohdalla opetuksen yksilöllistämistä ko. oppiaineessa. Tällöin opetuksen tavoitteet ja sisällöt mukautetaan oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten mukaisiksi, ja oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

 

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltotyöryhmä on koulun sisällä toimiva moniammatillinen ryhmä, johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori sekä tapauskohtaisesti opettaja ja/tai luokanvalvoja. Oppilashuoltotyöryhmän toiminta on parhaimmillaan tiimityötä, joka hyödyntää eri alojen asiantuntemusta ja osaamista koko yhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja rakentaa suvaitsevaa sekä terveyttä ja mielenterveyttä suojaavaa oppimis- ja kasvuympäristöä. Ryhmä osallistuu koulun sisäiseen kehittämiseen, tekee arvioita tuki- ja erityisopetuksen tarpeesta ja sopii yhteisistä menettelytavoista. Oppilashuoltotyöryhmä tekee yhteistyötä kaupungin muiden palvelujen kanssa. Tavallisimpia oppilaskohtaisia asioita ovat olleet oppimisvaikeudet, käytöshäiriöt, kotiongelmat, kiusaaminen ja poissaolot. Kun ryhmässä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, on erityisesti otettava huomioon tietosuoja.

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyöskentely. Koulukuraattori tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivän aikana. Keskustelut koulukuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

 

Koulukuraattori  puh. 040 335 3400

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistaa heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, ryhmässä olemiseen, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Oppilaiden ja heidän vanhempiensa tapaamisien lisäksi koulupsykologi osallistuu myös koulujen oppilashuoltoryhmiin ja toimii yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, kouluterveydenhuolto henkilöstön ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin, mikäli heillä on huolia oppilaan koulunkäyntiin tai tunne-elämään liittyvistä asioista. Oppilas voi myös itse varata ajan koulupsykologille soittamalla tai kouluterveydenhoitajan kautta. Oppimisvaikeuksia voidaan selvitellä psykologisilla tutkimusmenetelmillä, joiden tulosten pohjalta suunnitellaan opetuksen tukitoimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tunne-elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan niihin.

Koulupsykologi tapaa oppilaita pääasiassa koululla koulupäivien aikana. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

 

Koulupsykologi puh. 040 335 3401

 

Psykiatrinen sairaanhoitaja eli Psyykkari

Lasten ja nuorten psyykkarin eli psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen matalalla kynnyksellä. Pyrkimyksenä on ehkäistä kasvuun ja kehitykseen liittyvien kriisien sekä erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamien kriisitilanteiden vaikeutuminen.   Psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa hoidon piiriin. Vastaanottotyössä pyritään lyhytkestoiseen työhön. Psykiatristen potilaiden jatkohoito ei kuulu toimenkuvaan.

Nuorten psyykkisiä oireita, joissa psyykkari auttaa ovat mm.:

  • mielialamuutokset
  • ahdistuneisuus
  • erilaiset toistuvat fyysiset oireet (pahanolon tunteet, päänsäryt, univaikeudet yms.)
  • syömishäiriöt

Asiakaskunnan ikärakenne painottuu yläkouluikäisiin nuoriin, mutta myös alakouluille ja neuvoloihin palveluita annetaan. Kouluikäisten vastaanotto tapahtuu pääosin Toijalan ja Viialan yläkouluilla.

Nuoret hakeutuvat vastaanotolle pääsääntöisesti itse, mutta yhteydenotot voivat tulla myös läheisiltä, neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, opettajilta tai sosiaalitoimesta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä kodin, koulun, terveystoimen, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tapaamiset tapahtuvat ajanvarauksella ja ne ovat luottamuksellisia.

 

Psyykkari Katriina Mäkinen, puh. 040 335 2642

Psyykkari Heidi Ulaska, puh. 040 335 2618

 

 

 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi