Esiopetus

Mitä esiopetus on?

 

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Se on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka sisältö perustuu opetushallituksen antamiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, PL 14 §). Opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että esiopetuksen tehtävänä on mm. edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla. Ohessa uusi esiopetuksen opetussuunnitelma 2017.

Akaan kaupungin esiopetus tapahtuu sivistystoimen alaisuudessa.

 

Esiopetusta annetaan Arvo Ylpön koulun, Nahkialan koulun, Pappilan koulun, Rasin koulun, Viialan yhtenäiskoulun, Sontulan koulun ja Kirkonkylän koulun esiopetukselle varatuissa tiloissa. Esiopetusta on 20 tuntia viikossa eli 4 tuntia jokaisena koulupäivänä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta ja loma-aikoja, eli lukukausi ja lomat ajoittuvat kuten koululaisilla.

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksesta vastaavat esiluokanopettajat apunaan koulutetut lastenohjaajat. Esiopetus on perheille maksutonta ja lapset saavat päivittäin lämpimän aterian.

Esiopetuksen opetusmenetelmät ovat monipuolisia, toiminnallisia sekä leikinomaisia ja pyrimme iloiseen oppimiseen. Keskeistä on mm. sosiaalisten taitojen, oppimisvalmiuksien sekä omatoimimisuustaitojen harjaannuttaminen. Kouluyhteisössä toimittaessa korostuvat myös kouluun ja koulun käytäntöihin tutustuminen; eskarilaiset osallistuvat koulun yhteiseen toimintaan ja opettelevat koulun tapoja yhdessä ohjaavien aikuisten kanssa. Näin ollen siirtyminen ensimmäiselle luokalle on luontevaa, koska kouluyhteisö on jo ennestään tuttu.

 


Ketkä ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen?

 

Esiopetukseen ovat oikeutettuja lukuvuonna 2019-2020 kaikki 6 -vuotiaat (vuonna 2013 syntyneet). Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7 -vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä 5 -vuotiailla, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

 


Esiopetukseen ilmoittautuminen

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa kouluilta, koulutoimistosta sekä Lomakkeet-sivuilta. Väestörekisterin tietojen perusteella lähetetään kaikille  esiopetusikäisille henkilökohtainen ilmoittautumislomake esiopetukseen viikolla 50- 51.

 

Esiopetusta täydentävä toiminta aamuisin ja iltapäivisin
 

Esiopetusta täydentävä toiminta on perusopetuslain mukaista 1) aamu- ja iltapäivätoimintaa tai 2) varhaiskasvatusta perheen valinnan mukaan.

1). Akaan kaupungin koulutuslautakunta on 10.3.2016 § 18 päättänyt, että esioppilaiden täydentävä toiminta hoidetaan ensisijaisesti aamu- ja iltapäivätoimintamuotoisena kerhotoimintana lapsille samoissa eskarin tiloissa kuin itse esikoulukin. Toiminnasta vastaa koulun kasvatushenkilöstö. Toiminnassa olevat lapset saavat hoidossa ollessaan aamu- ja välipalan.

Toiminnasta peritään kunnassa noudatettavan aamu- ja iltapäivätoiminnan mukainen maksu.

2). Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan päiväkodeissa, vaikka esiopetusryhmä toimii aina koulussa. Päiväkotipaikka osoitetaan kunnalliseen päiväkotiin. Lisätietoa antaa varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri, puh. 040 335 3511.

Toiminnasta peritään hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen maksu.

 

Esikoululaisten kuljetukset
 

Esikoulukuljetukset toteutetaan yhdessä koulukuljetusten kanssa ja ne ovat yli 5 km matkalaisille maksuttomia. Kuljetusasioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä sivistysjohtajaan.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi