Akaan strateginen yleiskaava

Akaan strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy ja kaavoitustyö on aikataulutettu valmistumaan alkuvuodesta 2021.

Akaan strategisen yleiskaavan tavoitteena on luoda suuntaviivat Akaan kaupungin maankäytölle kaavan tavoitevuoteen 2040 asti. Strategisessa yleiskaavassa konkretisoidaan, miten kehityskuvassa ja muissa suunnitelmissa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle. Lisäksi konkretisoidaan, mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä kaupungin tulee ratkaista, jotta kunnan kehitystä voidaan ohjata tavoitteiden mukaiseen suuntaan tulevaisuudessa. Kaavatyön tueksi laaditaan riittävät selvitykset. Työn tukena on myös useita aiemmin laadittuja selvityksiä, suunnitelmia ja strategioita.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään yleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana. Suunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

Akaan kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 31.3.2020 (§96) ja päätti hyväksyä Akaan strategisen yleiskaavan laatimisen vireille sekä päätti asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelman (OAS) nähtäville.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville 22.4  – 25.5.2020 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla: http://www.akaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit-kaavoitus-ja-maankaytto/akaan-strateginen-yleiskaava.

Asiakirjoista voi jättää palautetta määräaikaan 25.5.2020 mennessä kaavoitusyksikköön.

Osoite: Myllytie 3, 37800 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen niina.jarvinen@akaa.fi.

Yleiskaavasta lisätiedot: kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen ja kaavasuunnittelija Niina Järvinen, etunimi.sukunimi@akaa.fi.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi