Tontit, kaavoitus ja maankäyttö

 

Hyvällä maankäytön suunnittelulla luodaan kestävä pohja turvalliselle ja viihtyisälle toimintaympäristölle.  Akaa pitää tärkeänä taata riittävä määrä saatavilla olevaa tonttimaata yksityiseen ja julkiseen käyttöön. Näille sivuille on koottu ohjeita siitä, miten kaava-asiat etenevät ja miten niihin voi vaikuttaa.

Kaavoituskatsaus

Kaavoitusohjelman ja vireillä olevien töiden mukaan laaditaan vuosittain kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsaus tuo esille kaavoitusohjelmaa yksityiskohtaisempaa tietoa kaavoista ja  maankäyttöön liittyvistä suunnitelmista.

Akaan kaavoituskatsaus 2019 hyväksyttiin ja päätettiin asettaa nähtäville kaupunginhallituksen kokouksessa 17.12.2019. Kaavoituskatsaus on MRL 7 §:n mukainen vähintään kerran vuodessa laadittava asiakirja, joka sisältää tietopaketin kaavajärjestelmästä, perustiedot kaikista Akaassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista.

Kaavoituksen lisäksi myös poikkeamislupa- ja suunnittelutarveasioiden ratkaiseminen kuuluu elinvoimalautakunnalle. Kaupunkikehitysjohtaja toimii lisäksi maan myynnin ja hankinnan yhteyshenkilönä.

 

Kaavoituksen eteneminen


Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta päättää Akaan kaupunginhallitus ja siitä tiedotetaan kuulutuksella kaupungin nettisivuille sekä Akaan Seutu -lehdessä. Kaava-aloitteen voi tehdä maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta, viranomainen, kaupunginhallitus tai -valtuusto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Suunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään sekä kerrotaan kaavan arvioitu etenemisaikataulu. OAS asetetaan nähtäville 2 – 3 viikon ajaksi Akaan kaupungintalon 2. kerrokseen kaavoituksen ilmoitustaululle, kirjastoihin sekä lähetetään osallisille. Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka ja heillä on myös mahdollisuus esittää Pirkanmaan ympäristökeskukselle neuvottelua OAS:n riittämättömyydestä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Luonnosvaihe

Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen pidetään nähtävillä kaavoituksen ilmoitustaululla sekä kaupungin kirjastoissa 14 – 30 vrk ja siitä kuulutetaan Akaan Seutu -lehdessä. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. Ehdotukset ja mielipiteet kaavasta kirjataan valmisteluasiakirjoihin. Kaavan luonnosvaiheessa voidaan lisäksi järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä.

Ehdotusvaihe

Nähtävilläolon jälkeen ja viranomaisten kerrottua kommenttinsa kaavaluonnoksesta on usein tarvetta tarkistaa kaavasuunnitelmaa. Tarkistusten jälkeen kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 30 vrk ajan kaavoituksen ilmoitustaululla sekä kaupungin molemmissa kirjastoissa. Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa riittää 14 vrk. Nähtävilläoloaikana osallinen voi tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle. Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen ja lausuntoon vastineen. Mielipiteet ja muistutukset kulkevat kaavan mukana sen eri käsittelyvaiheissa. Samaan aikaan pyydetään kaavasta viralliset lausunnot. Jos saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, se laitetaan uudelleen nähtäville, mikäli muutokset eivät ole luonteeltaan vähäisiä.

Hyväksyminen

Akaan kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavat. Merkitykseltään vähäiset kaavamuutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuntalaisille ja niille muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan tullessa lainvoimaiseksi valtuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan lehtikuulutuksella, kaavoituksen ilmoitustaululla ja kirjeitse lain ja tilanteen edellyttämällä tavalla.
 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi