Ympäristökuva

Ympäristökuvasta yleisesti


Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen ei saa aiheuttaa turvallisuushaittaa, ympäristöhaittaa tai rumentaa ympäristöä.

Akaan rakennusjärjestyksen 10 § mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (myös MRL 167 §). Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Asemakaava-alueella sijaitsevaa asuinrakennuksen tonttia ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin tai autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden ulkosäilytykseen.

Ulkovarastointi on MRL 169 §:n mukaan järjestettävä niin, ettei se häiritse ympäröivää asutusta tai turmele yleiseltä kulkuväylältä näkyvää maisemaa. Rakennustyön aikana rakennustarvikkeet tulee säilyttää asiamukaisesti ja siististi oman rakennuspaikan rajojen sisäpuolella. 

Ympäristökuvaan vaikuttavat jätesäiliöt, -katokset, mainoslaitteet, aidat, istutukset ja muut vastaavat laitokset eivät saa rumentaa ympäristöä ja ne on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Kadun puhtaanapito tarkoittaa sinne kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden sekä rikkaruohon poistamisen ajoradalta ja jalkakäytävältä.

Esille tulevista puutteista tai laiminlyönneistä kiinteistön omistaja saa kirjallisen huomautuksen sekä määräajan mihin mennessä laiminlyönti on korjattava. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa käyttää myös hallintopakkokeinoja asioiden korjaamiseksi. Huomautuksen saajan tulee huomautuksesta johtuvan asian korjattuaan pyytää rakennusvalvontatoimistosta katselmus asian toteamiseksi. Muistutamme myös, että kaikkien kiinteistöjen osoitenumeroiden tulee olla selkeästi näkyvillä.

Sähköinen ympäristökuvailmoituslomake löytyy täältä

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi