Vastaavat työnjohtajat

Vastaavien työnjohtajien tarkastusasiakirja löytyy täältä

Tarkastusasiakirja/tarkastusasiakirjat tulee tallentaa pdf-muodossa Lupapisteeseen ennen katselmusta.

Rakennuslupapäätöksessäsi on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaavia työnjohtajia. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut työnjohtajat voivat olla:

 • rakennustyön vastaava työnjohtaja (hakemus/ilmoitus tulee olla tehty jo rakennuslupavaiheessa)
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden vastaava työnjohtaja
 • ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja

Rakennustyön, KVV- ja IV vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennustarkastaja.

Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella. Vaativuusluokat ovat:

 • vaativa työnjohtotehtävä
 • tavanomainen työnjohtotehtävä
 • vähäinen työnjohtotehtävä

Työnjohtotehtävän vaativuusluokka voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin rakennuksen vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen. Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia työnjohtotehtäviä.

Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan kelpoisuusvaa-timuksena on:

 • vaativassa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto; lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä
 • tavanomaisessa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto taikka muuten osoitetut vastaavat tiedot; lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla
 • vähäisessä työnjohtotehtävässä voi toimia henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset.
Poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai aiempi sitä vastaava tutkinto sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä perehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä.

Jokaisessa kohteessa tulee vastaavan työnjohtajan Lupapisteeseen lupahakemuksen liitteeksi CV/referenssiluettelo sekä tutkintodistus/todistukset.


Vastaavan työnjohtajan keskeiset tehtävät


Vastaavan työnjohtajan tehtävistä määrätään Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa ( MRL 122 § ja MRA 73 § )

 • vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty

 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille ja että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti noudattaen rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä

 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä

 • vastaava työnjohtaja huolehtii, että luvassa määrätyt katselmukset pidetään riittävän ajoissa

 • vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on käytettävissä kaikki tarvittavat hyväksytyt ja ajan tasalla olevat erityissuunnitelmat.

Samat säännökset koskevat soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajia.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi