Suunnittelijat

Selvitys suunnittelusta ja suunnittelijoista

Lupapisteen lupahakemuksessa esitetään aina pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Edellä mainitut suunnittelijat on hyväksytettävä ennen kuin lupa voidaan myöntää. Erityissuunnittelijat on hyväksytettävä ennen kuin aloituskokous voidaan järjestää tai erityispiirustukset ottaa vastaan.

Lupapäätöksen jälkeen Lupapisteessä suunnittelijan pystyy lisäämään hankkeeseen tekemällä uuden "Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide / Rakennustyön aikaiset muutostoimenpiteet / Suunnittelijan nimeäminen tai vaihtaminen", kun lupa on myönnetty ja laittamalla sen viittamaan ko. rakennuslupaan.

Jokaisessa kohteessa tulee suunnittelijan toimittaa lupahakemuksen liitteeksi CV/referenssiluettelo sekä tutkintodistus/todistukset. Jos suunnittelijan kelpoi­suudesta ei ole riittävää tietoa rakennusvalvontavirastossa, niin pyydettäessä ao. suunnit­telijan tulee toimittaa lisäselvitys hankkimastaan lisäkoulutuksesta ja suunnittelukokemuksesta.

Suunnittelijoiden kelpoisuus arvioidaan aina hanke- ja roolikohtaisesti, joten referenssitiedot (tutkintotodistus ja CV) on liitettävä jokaiseen hakemukseen. Tämä käy kätevästi, kun lisää referenssiluettelonsa omiin tietoihinsa Lupapisteessä. Tiedot saa liitettyä hakemukseen painamalla Lisää omat liitteet -painiketta. Tarkat ohjeet referenssitietojen lisäämiseen löytyvät Lupapisteen ohjesivuilta, ohjeet referenssitietojen lisäämiseen


Suunnittelijat ja pätevyydet

  • Pääsuunnittelija
  • Rakennussuunnittelija
  • Erityisalan suunnittelija

Hyvän rakentamisen työkaluja ovat suunnittelu ja rakennuspiirustukset. Suunnitteluun kannattaa panostaa aikaa ja ammattitaitoa, koska sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija.

Pääsuunnittelijan ja erityisalan suunnittelijan on oltava päteviä. Heiltä edellytetään tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa. Vaihtoehtoisesti heillä voi olla aikaisempi vastaava rakennusalan tutkinto ja työkokemusta. Pienehkön rakennuksen suunnittelijalla on oltava asetuksessa säädetty rakennusalan tutkinto.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää aikaisempaa lakia yksityiskohtaisempia rakennussuunnittelua koskevia säännöksiä. Niiden tavoitteena on rakentami­sen laadun kehittäminen yhdessä rakennusaikaista valvontaa koskevilla tiukennetuilla määräyksillä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (119 §). Lain vaatimuksen täyttyminen merkitsee sitoutumista pätevän henkilöstön käyttämiseen.

Suunnittelijana laissa edellytetään pääsuunnittelijaa, joka vastaa rakennuksen suunnittelussa sen kokonaisuudesta ja laadusta.  Rakennuksen pääpiirustukset laatii rakennussuunnittelija. Lisäksi on yleisesti useita erityisalan suunnittelijoita (esim. rakenne RAK, käyttövesi ja viemäri KVV, ilmanvaihto IV, sprinklaus SPR).
 
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitel­ma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän alan kokonaisuu­desta vastaavaksi suunnittelijaksi. Vastaavan suunnittelijan tulee allekirjoittaa kaikki suunnittelualansa piirustukset.

Pääsuunnittelijaksi nimetään usein rakennussuunnittelija. Toisinaan pää­suunnittelijaksi voidaan nimetä jokin erityisalan suunnittelija esim. raken­nesuunnittelija.

Suunnittelijan pätevyys arvioidaan ja todetaan lupakohtaisesti. Suunnittelijan kelpoisuuden arvioinnin pääperusteina ovat koulutus ja kokemus.  Vaati­mustasoon vaikuttaa rakennushankkeen laatu ja tehtävän vaativuus.  Arvioin­tiperusteisiin vaikuttaa myös rakennuksen ja tilojen käyttötarkoitus, kuormi­tusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, ympäristövaatimusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus (MRL 123 § 2 mom.):

Rakennussuunnittelijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (MRA 48 § 1 mom.) sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävästä (arkkitehti ja diplomi-insinööri, raken­nusarkkitehti AMK, rakennusinsinööri AMK).

Kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös aikaisempi rakennusalan korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto (RA ja RI).

Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opin­tosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (rkm).

Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.
  
Pääsuunnittelijalla ja erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun koko­naisuudesta.

Rakennustarkastaja arvioi suunnittelijoiden kelpoisuuden

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan kelpoisuuden arviointi kuuluu osana lupahakemuksen käsittelyyn. Arviointi suoritetaan asiakohtaisesti edellä selvitettyihin kelpoisuusvaatimuksiin perustuen.

Jos arvioinnissa päädytään siihen, ettei suunnittelijalla ole hankkeen edellyt­tämää kelpoisuutta ja ammattitaitoa, asiasta huomautetaan kirjallisesti rakennuttajalle, jolle varataan tilaisuus lisäselvityksen esittämiseen asiassa.

Jos erityisalan suunnittelijaa ei voida pitää ammattitaitoisena tehtävään, noudatetaan soveltuvin osin samaa menettelyä. Erityisalan suunnittelijoiden kelpoisuus voidaan arvioida myös aloituskokouksessa, jos rakennusluvassa on edellytetty sellainen pidettäväksi.

Mikäli lisäselvitysten jälkeen suunnittelijan kelpoisuutta ei voida hyväksyä, tulee rakennuttajan vaihtaa suunnittelijaksi kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi