Suunnitelmat

Akaassa on siirrytty rakentamisen lupien haussa kokonaan sähköiseen verkkoasiointiin ja rakentamisen luvat haetaan verkossa Lupapisteen kautta. Palvelusta saa myös henkilökohtaista neuvontaa ja sieltä voi seurata oman hakemuksen käsittelyä ja olla yhteydessä lupaa käsitteleviin viranomaisiin. Lupapisteen myötä paperisia lupahakemuksia emme enää ota käsiteltäväksi.

Suunnitelmien tallennusohjeet Lupapisteeseen

Suunnitelmien esitystavan tulee olla rakennusmääräyskokoelman mukainen. PDF- ja kuvatiedostojen on avauduttava siten, että (nimiö)tekstit ovat luettavissa kuvaa kääntämättä ja nimiösivulla on vain nimiötiedot. Kuvien tulee olla mustavalkoisia ja arkkikoon mukaisesti tallennettuja. Väärin päin tulostettuja kuvia ei hyväksytä lupahakemuksen aineistoksi.

Tarkista lataamasi tiedoston sisältö. Suunnitelmasta vastuussa olevan suunnittelijan tulee varmistaa suunnitelman asianmukaisuus ja vaatimusten täyttyminen allekirjoittamalla liite oikean reunan allekirjoita uusin versio – painikkeella. Allekirjoittaminen tapahtuu Lupapisteen salasanalla. Viranomainen saattaa lupaprosessin aikana vaatia allekirjoituksen myös suunnitelman laatijalta.

Suunnitelmien laatimisohjeita

Asiakirjat tulee laatia ja tulostaa mustavalkoisina selkeää kontrastia käyttäen. Suunnitelmien esitystavassa noudatetaan seuraavia ohjeita, pätevyysjärjestyksessä:

  • Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
  • Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601
  • RIL 229-1-2013 (rakennesuunnittelun asiakirjaohje)
  • RIL 229-2-2013 (rakennesuunnittelun asiakirjaohje, mallipiirustukset ja –laskelmat)
  • RT15-10824 (Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset)

Pääpiirustusten laatimisohjeita on myös koottu tänne (kohta 3a)

Asiakirjoissa tulee olla kansilehti, jossa on vain yksi asianmukaisesti täytetty nimiö, revisiotaulukko ja mahdollinen sijaintikaavio sekä riittävä tila arkistointimerkinnöille.

Piirustuksen kuvia, määrittelytekstejä, viittauksia asiakirjoihin tai jakelutaulukkoa ei tule ulottaa kansilehdelle. Nimiön tulee sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta, piirustuksen sisällöstä sekä piirustuksen tunnistetiedot (piirustusnumero, kaupunginosa/kortteli/tontti-tiedot, rakennuslupatunnus, pysyvä rakennustunnus. Mahdollisen juoksevan numeroinnin ei tarvitse olla jatkuva).

Suunnittelijatietojen yhteydessä tulee olla suunnittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys sekä yhteystiedot. Vastaava erityissuunnittelija vahvistaa allekirjoituksellaan kaikki oman suunnittelualansa suunnitelmat kuten tuoteosakaupan tms. osajärjestelmien suunnitelmat.

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana laadittavaksi ja toimitettavaksi rakennushankkeen laadun tai laajuuden vuoksi tarpeellisia erityissuunnitelmia.

Jos rakennusvalvontaviranomainen on määrännyt toimitettavaksi erityissuunnitelman, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään työvaiheeseen, jota suunnitelma koskee.

Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan tässä rakennepiirustuksia ja –laskelmia, ilmanvaihto- ja kvv-suunnitelmia, pohjatutkimusta ja perustamistapalausuntoa, paalutus- ja mittauspöytäkirjoja sekä mahdollisia rakennusvaiheessa tarvittavia lausuntoja.

Erityissuunnitelmat tulee myös tallentaa Lupapisteeseen. Rakennusvalvonta ottaa erityissuunnitelmat vastaan Lupapisteessä, mutta ei leimaa niitä (poislukien KVV-suunnitelmat, jotka vastaanottoleimataan)

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi