Maisematyölupa

Akaassa on siirrytty rakentamisen lupien haussa kokonaan sähköiseen verkkoasiointiin ja rakentamisen luvat haetaan verkossa Lupapisteen kautta. Palvelusta saa myös henkilökohtaista neuvontaa ja sieltä voi seurata oman hakemuksen käsittelyä ja olla yhteydessä lupaa käsitteleviin viranomaisiin. Lupapisteen myötä paperisia lupahakemuksia emme enää ota käsiteltäväksi.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, eikä - alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

 

Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi ensi kädessä rakennustarkastaja. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.

 

 


Hakemuksen liitteeksi Lupapisteeseen tarvittavat asiakirjat


1. Lupahakemuksen tiedot täytettynä

  • maisematyölupaa hakee se, joka omistaa tai hallitsee aluetta


2. Selvitys siitä, että hakija hallitsee toimenpidealuetta

  • todistetaan jollakin seuraavista asiakirjoista: lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös, vuokrasopimusjäljennös tai muu vastaava asiakirjajäljennös, jäljennöksen tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistama
  • jos hakija ei yksin omista toimenpidealuetta, on lisäksi oltava valtakirja muilta osakkailta.


3. Ympäristökartta

  • toimenpidealue kaava-alueella: virallinen ote asemakaavasta
  • toimenpidealue kaava-alueen ulkopuolella: virallinen ote pohjakartasta


4. Hakemuksesta tiedottaminen ja naapurien kuuleminen

Hankkeesta kuullaan naapureita. Hakija voi suorittaa kuulemisen rakennusvalvonnasta saatavalla lomakkeella, muussa tapauksessa viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä maksun.


5. Suunnitelmat

Piirustusten tulee olla Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan laadittuja ja ne taitetaan kokoon A4.

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi