Luvan voimassaoloajan jatkaminen ja luvan uusiminen

Rakennusluvan ja toimenpideluvan voimassaolosta ja luvan voimassaolon jatkamisesta määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:ssä. 

Rakennusluvan voimassaoloaika
Rakennuslupa on rauennut, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmen vuoden tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Toimenpideluvan voimassaoloaika
Toimenpidelupa on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräaika alkaa luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Luvan jatkaminen
Rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen ovat edelleen olemassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. 

Pidennystä tarkoittava pyyntö tulee esittää ennen kuin lupa on rauennut

Hakemista koskevia ohjeita, kirjallisessa (sähköposti käy myös) hakemuksessa huomioitava/mainittava:

  • rakennuspaikan osoite ja kiinteistötunnus
  • rakennuslupatunnus sekä myöntöpäivämäärä
  • hakemukseen merkitään aika, mihin asti jatkoaikaa haetaan
  • lupahakemuksen allekirjoittavat kiinteistön kaikki omistajat / haltijat, aika ja paikka
  • laskutusosoite
  • hakemuksessa tulee ilmoittaa perustelut jatkoajan hakemiselle (syyt, joiden vuoksi rakennustyötä ei ole voitu aloittaa kolmen tai saattaa loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta, missä vaiheessa rakennustyö on, missä ajassa rakennustyö aiotaan saattaa loppuun ym.) 

Hakemuksen liitteet

  • omistusoikeusselvitys, jos se on muuttunut luvan myöntämisen jälkeen 

Rauennut rakennus- tai toimenpidelupa
Jos rakennustyötä ei ole aloitettu eikä luvan jatkamista haettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja hanke aiotaan edelleen toteuttaa, tulee hankkeelle hakea uusi lupa. 

Jos rakennustyötä ei ole saatettu loppuun eikä luvan jatkamista haettu viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, rakennusvalvontaviranomaisen tulee maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n mukaisesti velvoittaa asianomainen määräajassa saattamaan työ loppuun taikka ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jotka terveellisyyden, turvallisuuden taikka ympäristölle aiheutuvan haitan tai häiriön vuoksi ovat tarpeen. Velvoitteen laiminlyöminen voi johtaa hallintopakkomenettelyyn. 

Jos toimenpideluvan mukaista toimenpidettä ei ole suoritettu eikä luvan jatkamista haettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja hanke aiotaan edelleen toteuttaa, tulee hankkeelle hakea uusi lupa.

Rakennuksen tai sen osan käyttöönotto
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa / osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Rakennuksen käyttöönotto ilman asianmukaista katselmusta voi johtaa hallintopakkomenettelyyn. 

Loppukatselmus
Rakennusaikaiset katselmukset ja loppukatselmus tulee pyytää ja suorittaa luvan voimassaoloaikana. 

Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu. Muita tarkastuksia ovat esim. sähkö-, vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden tarkastukset. 

Rakennusvalvontamaksu peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti. 

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi