Laajarunkoisten rakennusten omistajat

Laajarunkoisten rakennusten omistajat


Ohje laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (20.3.2015/300)

 Lain tavoitteena on parantaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellista turvallisuutta ja rakennusten käytön aikaista turvallisuutta säätämällä olemassa olevien laajarunkoisten rakennusten omistajille velvollisuus huolehtia, että rakennusten laajarunkoisen osan rakenteellinen turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Sääntely kohdistuu erityisesti rakennusteknisesti vaativia rakenteita sisältäviin kohteisiin, joissa tyypillisesti kerrallaan oleskelee suuri määrä ihmisiä (esim. urheilu- ja liikuntahallit, auditoriot, konserttipaikat, kaupat ja liikekeskukset sekä kohteisiin, joissa käyttötarkoituksesta johtuen on vaativat olosuhteet (sikala, navetta, kanala, hevostalli, maneesi)

 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista on tullut voimaan 1.4.2015. Tämä ohje toimii tiedotteena laajarunkoisten rakennusten ja maneesien omistajille. Tämän ohjeen lisäksi rakennusten omistajan tulee perehtyä lakitekstiin. Laki löytyy mm. Finlexin palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

 Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista. Arvioitavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija ei saa arvioida rakennusta.

 Asiantuntijan tulee täyttää kelpoisuutta koskevat vaatimukset, joita edellytetään vastaavan uudisrakennuksen rakenteiden suunnittelijalta. Asiantuntijalta vaaditaan siten kohteen vaativuuden edellyttämää koulutusta ja kokemusta. Asiantuntijan on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään. Arvioijan pätevyyden arviointi jää rakennuksen omistajan tehtäväksi, sillä selvitys kelpoisuudesta liitetään arviointitodistukseen, joka annetaan rakennuksen omistajalle. Arviointivelvollisuuden piiriin kuuluvat rakennukset edellyttävät oletettavasti pätevyyttä, jota vastaavaa edellytetään vaativassa ja poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä. Jos asiantuntija havaitsee vian tai puutteen, josta aiheutuu välitön vaara henkilöturvallisuudelle, hänellä on velvollisuus ilmoittaa siitä lisäksi rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiselle.

 Rakennusvalvonta ei valvo lain toteutumista tai muistuta erikseen lain asettamista velvollisuuksista mutta voi vaatia arviointitodistusta sekä ajantasaista käyttö- ja huolto-ohjetta esitettäväksi. Tarkempaa tietoa arvioinnin teettämisestä, sisällöstä ja arvioitsijan pätevyysvaatimuksista löytyy lakitekstistä sekä ”RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje” -oppaasta.

 Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa 1.4.2015 rakennusluvan saaneeseen laajarunkoiseen rakennukseen jossa on seuraavat ominaisuudet:

 1. Urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen tarkoitettu rakennus tai eläinsuoja
  • Laajarunkoisen osan koko jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2 ja jossa lisäksi on
  • Tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä
  • Paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä
 2. Maneesi
  • Ei neliörajaa ja jossa lisäksi on
  • Tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä
  • Paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä

 Lakia ei sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on osoitettu ennen 1.4.2015 jollain seuraavista tavoista:

 1. Rakennuslupavaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä, ulkopuolisessa tarkastuksessa tai muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä
 2. Rakennustyönaikaisen valvonnan aikana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä, ulkopuolisessa tarkastuksessa tai muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä
 3. Vapaaehtoisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä, ulkopuolisessa tarkastuksessa tai muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä

 Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu:

 1. Neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2019 mennessä, kun rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot
 2. Kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2017 mennessä, kun suunnittelusta ja/tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho
 3. Päivitetty käyttö- ja huolto-ohje on laadittava vuoden kuluessa arvioinnista.

 Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta.

 Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava siten, että se ohjaa rakennuksen omistajaa seuraamaan rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisiä rakenteita säännöllisesti rakennuksen ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava silloinkin, kun sitä ei maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:n nojalla vaadita.

 Lisätietoa :

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi