Riskienhallinta

MITÄ ON RISKIENHALLINTA?

Riskienhallinta on organisaation johdon ja muun henkilökunnan toteuttama organisaation johtamiseen ja toimintaan sisältyvä prosessi, jota sovelletaan strategian valinnasta lähtien kaikessa organisaation toiminnassa (yksiköt, prosessit, suhteet muihin jne.). Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei organisaation toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan vähentää epävarmuutta organisaation tavoitteiden toteutumisesta.

Riskienhallinta on työtä organisaation toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea organisaatiossa tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Riskienhallinta on epäedullisten ja haitallisten tapahtumien välttämistä (vaikutetaan tapahtuman todennäköisyyteen) tai tapahtumien seurausten pienentämistä (vaikutetaan seurauksen suuruuteen). Riskienhallinta on myös potentiaalisten mahdollisuuksien tunnistamista, analysointia ja hyödyntämistä. Kaikki nämä toiminnat tähtäävät organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

RISKIENHALLINNAN PERUSVAATIMUKSET

Riskienhallinta on pääosin vapaaehtoista, kannattavuuteen ja hyödyllisyyteen perustuvaa toimintaa. Koska kyse on monien eri osapuolten - esimerkiksi oman organisaation, sen työntekijöiden, asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä muun yhteiskunnan - oikeuksista ja hyvinvoinnista, on riskienhallinnan toteuttamisesta eräiltä osin katsottu tärkeäksi päättää myös lainsäädännössä.

Nämä suositukset/lait pyrkivät yhtenäistämään ja varmistamaan kuntien riskienhallinnan lähtökohdat. Vaatimusten täyttäminen ohjaa oikeaan toimintaan ja auttaa riskien hallitsemisessa. Lisäksi yhteistyö muiden kanssa helpottuu ja tältä pohjalta organisaatioiden on hyvä jatkaa riskienhallintansa kehittämisestä - vaatimuksista on siis hyötyä.

Ovatko riskienhallinnan perusasiat kunnossa?


-Selvitä, mitkä vaatimuksista koskevat toimintaasi
-Mieti, miten sovellat vaatimuksia omassa työssäsi
-Korjaa mahdolliset puutteet
-Seuraa vaatimusten kehittymistä ja arvioi tilanne tarvittaessa uudelleen

RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI

Riskienhallinnan lähtökohtana on ammattimainen toiminta, jossa tiedetään, millaiset vaatimukset toimintaa koskevat. Riskienhallinnassa on tärkeää kunnan sisäisen yhteistyön hyödyntäminen.

Riskienhallinta on jokapäiväistä työtä


-Riskienhallinta on organisaation johdon vastuulla
-Käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos
-Riskeistä kannattaa puhua käytäväkeskusteluissa ja sähköpostissa
-Riskit on otettava huomioon työohjeissa


Riskienhallinta on realismia


-Pessimisti uskoo, että mitään ei voida tehdä
-Optimisti uskoo, että mitään ei satu
-Realisti tietää, että jotain voi sattua, mutta tilanne voidaan hallita


Ovatko lait ja vaatimukset tiedossa?

Lainsäädännön mukaan toimiminen vähentää riskejä. Vaatimusten täyttäminen ohjaa oikeaan toimintaan ja auttaa riskien hallitsemista - niistä on siis hyötyä! Määräyksiä noudattamalla voidaan vahinkojen sattuessa vähentää oikeudellisten seuraamusten riskiä.

Toimintaa koskevien vaatimusten täyttäminen on lisäksi positiivinen viesti asukkaille, yhteistyökumppaneille ja omalle henkilöstölle organisaation vastuullisesta suhtautumisesta yhteisiin pelisääntöihin.

Riskit hallitaan yhteistyöllä - Koko henkilöstö mukaan

Riskienhallinta on organisaation johdon vastuulla, mutta käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos. Riskien kirjo on laaja ja yrityksen toimintaympäristön muuttuessa se elää jatkuvasti, joten kaikkien kokemukset ja ideat tulee saada hyödynnettyä.


Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi