8 tähden sairaalaselvitykselle tuki, valmistelu toivotaan kytkettäväksi maakuntauudistukseen

8 tähden sairaalaselvitykselle tuki, valmistelu toivotaan kytkettäväksi maakuntauudistukseen


Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä sekä johtoryhmä ovat hyväksyneet maakuntavalmistelun kannanoton Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämiseen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KSHP) ovat selvittäneet keskinäisen yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia syksystä 2017. Selvitys, joka kantaa nimeä 8 tähden palveleva yliopistosairaala, on valmistunut osapuolten käsiteltäväksi. Selvityksessä ehdotetaan yhteistyön uusimuotoiseksi toimintarakenteeksi sairaanhoitopiirien yhteisomisteista yhtiötä, joka toimisi alustana syvemmän yhteistyön jatkovalmistelulle.

Maakuntavalmistelu on osallistunut selvityksen seurantaryhmään ja saanut informaatiota asiasta hyvissä ajoin. Koska selvitys on käynnistynyt sairaanhoitopiirien vetämänä, on selvitys perustellusti rajoittunut erikoissairaanhoitoon.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kautta ehdotus kytkeytyy vahvasti tulevan maakunnan toimintaan. Pirkanmaan maakuntavalmistelu arvioi ehdotusta paitsi palvelujen saatavuuden myös maakuntatalouden hallinnan, palvelujärjestelmän integraation sekä demokraattisen ohjauksen näkökulmasta, jotka kaikki ovat maakunta- ja soteuudistuksen perustavoitteita. Lisäksi esitystä on arvioitu maakunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta.

Pirkanmaan väestön ikääntyminen tulee lisäämään sairaanhoidon palvelujen kysyntää. Kysynnän tyydyttämiseksi maakunnan tulee kyetä tarjoamaan laadukas, kustannustehokas ja alueen tarpeet tyydyttävä erikoissairaanhoito.

Maakuntavalmistelun näkökulmasta Pirkanmaan erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuus ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus on toteutettujen rakennejärjestelyiden ja investointien jälkeen vahvalla pohjalla, mutta markkinoiden ja maakuntauudistuksen kautta muuttuvaan toimintaympäristöön on hyvä reagoida ennakoivasti.

Maakuntataloudessa Pirkanmaan tavoite on 280 miljoonan euron sopeuttamistarve, johon maakunnan erikoissairaanhoidon tulee kyetä osaltaan vastaamaan.

Maakuntauudistuksen yksi tavoite kohdistuu tarpeeseen korjata perusterveydenhuollon resurssointia. Tämä on tarpeen myös Pirkanmaalla, sillä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman raportti vuodelta 2017 toteaa, että Pirkanmaan perusterveydenhuollon vahvistaminen ei ole onnistunut joitain positiivisia kehityskulkuja lukuun ottamatta. Esitetyllä sairaanhoitopiirien yhteistyömallilla tulee olla siis positiivisia vaikutuksia ja taloudellista hyötyä Pirkanmaan maakuntatalouteen.

Raportissa todetaankin, että erikoissairaanhoidon tuottamat taloudelliset laskennalliset hyödyt maakunnille 10 vuoden aikana ovat arviolta noin 400 miljoonaa euroa. Näiden varmistaminen tulee olla yksi jatkosuunnittelun tavoite. Erikoissairaanhoidon kehittäminen ilman muuta sote-kytkentää ei ole maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaista.

Palveluintegraation näkökulmasta esitettävän yhtiön toiminnassa tulee huomioida maakuntavalmistelussa olevan soteliikelaitoksen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöpinnat sekä palvelukokonaisuuksien ja asiakkaan palveluketjut. Tämä onnistuu kytkettäessä yhtiön suunnittelussa erikoissairaanhoidon ja sote-keskusten valmistelu.

Maakunnan sotekeskusten kytkeytyminen vahvaan Tays-brändiin voi osaltaan tukea julkisen sotekeskustoiminnan kilpailukykyisyyttä maakunnassa. Maakunnan itsehallinto on sen asukkaiden valitsemien valtuutettujen suoraa päätösvaltaa koskien mm. sote-palvelujärjestelmää ja sen rahoitusta.

Yhtiömuotoisen toiminnan kehittämisessä tulee huomioida aloittavan maakuntahallinnon riittävä ohjausvalta esim. omistajaohjauksen muodossa yhteistyöjärjestelyyn. On hyvä tarkastella jatkovalmistelussa vielä osuuskuntatyyppisen yhteistyömallin mahdollisuutta ja etuja demokratian näkökulmasta huomioiden kuitenkin, että poliittisen ohjauksen pääareena on maakuntahallinnossa.

Uuden maakunnan elinvoiman näkökulmasta esitettävä yhteistyön syventäminen sairaanhoitopiirien välillä on tervetullutta, kun se vahvistaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyötä sekä maakuntien osaamista, koulutusta, tutkimusta ja innovaatio- ja yritystoimintaa. Tärkeää on myös sen kautta varmistaa menestymistä maakuntien ja jopa maiden välisessä kilpailussa huippuosaajista, rahoituksesta ja asiakkaista.

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntavalmistelun edustajat ovat keskustelleet selvityksestä. Yhteinen näkemys on, että esitys vaikuttaa positiivisesti molempien maakuntien elinvoimaan. Lisäksi todettiin, että maakuntavalmistelu tulee kytkeä yhtiön suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Tämän vuoksi maakunnan väliaikaishallinnon mahdollisuudet tulla osakkaaksi järjestelyyn kannattaa selvittää.

Lisäksi maakuntavalmistelijat korostavat, että liikkeellelähdössä tulisi panostaa ensin yhteistyön tiekartan ja toimenpiteiden suunnitteluun, ja vasta toisessa vaiheessa omaisuusjärjestelyihin, joiden osalta päätöksenteko tulisi jättää valittaville maakuntavaltuustoille.

 

Lisätietoja:

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 591 5660

Johtoryhmän puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, p, 040 743 6356

Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692
Muutosjohtaja (sote), Jaakko Herrala, p. 050 329 7166

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi