Kuulutus: Hallinto-oikeuden päätös 21.12.2018

Ilmoitus                                           D/818/00.02.07/2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 21.12.2018 antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Valitus koskee Eero Mäenpään vahingonkorvausvaatimusta Akaan kaupungilta. Akaan perusturvavaliokunnan yksilöjaoston päätös 20.11.2018 § 15

Valittaja    Jarmo Mäenpää (Eero Mäenpään puolesta)

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Eero Mäenpää on vaatinut Akaan kaupungilta vahingonkorvausta. Perusturva­johtaja on 6.9.2018 (73 §) hylännyt vaatimuksen kipua ja särkyä koskevan 3 000 euron korvausvaatimuksen osalta. Mäenpää on vaatinut, että perusturvajohtajan ja perusturvavaliokunnan päätökset kumotaan ja korvausvaatimus hyväksytään.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia. Vahingonkorvausta koskeva riita on yksityisoikeudellinen riita-asia             


Muutoksenhaku

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätöstä koskeva valitusaika on 30 päivää siitä päivästä, jona tämä ilmoitus julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, kyseinen päivä poisluettuna. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Valitusosoitus on hallinto-oikeuden päätöksen liitteenä.

Päätös on valitusaikana nähtävillä Akaan kaupungintalon kirjaamossa osoitteessa Myllytie 3, 37800 Akaa.

 

Akaassa 4.1.2019
KAUPUNGINHALLITUS

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi