Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lakimuutos ja varhaiskasvatusmaksujen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lakimuutos ja varhaiskasvatusmaksujen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen


Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta ja presidentti on 19.12.2017 vahvistanut ja määrännyt lain tulemaan voimaan 1.1.2018 alkaen.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 momentti ja 8 § seuraavasti: 

5 § 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maksuprosentit ja tulorajat ovat: 

 

Perheen koko,              Tuloraja, euroa/kuukausi  Korkein maksuprosentti 

henkilöä

2                                     2 050                                   10,70 

3                                     2 646                                   10,70 

4                                     3 003                                   10,70 

5                                     3 361                                   10,70 

6                                     3 718                                   10,70 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 § 

Sisarusten maksujen määräytyminen 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                

Kunnan päätös: Asiakasmaksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen sekä palvelun tarpeen (maksusopimuksen) perusteella.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on edelleen 290 euroa/kk, samoin myös alin perittävä maksu 27 euroa/kk.

Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville tehdään 1.1.2018 alkaen uudet asiakasmaksupäätökset. Perheitä on pyydetty toimittamaan varhaiskasvatustoimistoon 30.11.2017 mennessä uudet lapsikohtaiset asiakasmaksulomakkeet niihin liitettyine tulotositteineen (paperisina). Ne perheet, jotka ovat jo aiemmin antaneet suostumuksensa enimmäismaksun perimiseen ja eivät ole em. määräaikaan mennessä toimittaneet asiakasmaksulomaketta tulotositteineen, maksut määritetään aiemmin toimitetun suostumuksen perusteella.  Uusia tulotositteita ei pyydetty perheiltä, jotka olivat toimittaneet tulotositteensa aj. 1.8.-31.10.2017 tai myöhemmin ja niihin ei ollut tullut muutoksia,  tästä tuli ilmoittaa palautettavassa asiakasmaksulomakkeessa.

Perheiden, joiden tuli toimittaa uusi asiakasmaksulomake tulotositteineen, eivätkä ole sitä toimittaneet, varhaiskasvatusmaksu määrätään 1.1.2018 alkaen enimmäismaksun mukaisesti (maksusopimuksessa valitun tuntivälyksen mukainen maksuprosentti vaikuttaa lopullisen perittävän maksun suuruuteen). 

Sivistyslautakunnan päätös 14.12.2017 § 94 varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 1.1.2018 alkaen.

 

 


« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi