Kyselytunnilla tiedusteltiin hallituksen tahtotilaa ja päiväkoti Toivon kilpailuttamista

Kysymykset koostettu suoraan alkuperäisistä viesteistä

Hallituksen ensimmäinen kyselytunti alkoi tänään valtuustosalissa klo 16.45. Tunnin aikana esiin tulleet kysymykset valtuutetut olivat saaneet lähettää sähköpostilla etukäteen ja ne käsiteltiin saapumisjärjestyksessä. Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen toimi puheenvuorojen jakajana ja hallituksen puheenjohtaja Hari Rämö tai muut hallituksen edustajat saivat vastata esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksen lähettäjällä oli oman kysymyksensä jälkeen mahdollisuus kahteen tarkentavaan kysymykseen.

Ensimmäisen kysymyksen esitti valtuutettu Sari Lapinleimu.

– Viranhaltijat ja sivistyslautakunta asiantuntijaelimenä esitti yksimielisen päätöksen, että päiväkoti Toivon toiminta kilpailutetaan. Mitkä ovat konkreettiset vaihtoehdot lasten hoidolle ja sen kustannukset?

Harri Rämö aloitti tilaisuuden kertomalla, että on pyytänyt Heli Piiraista kommentoimaan kyseiseen asiaa ja jakanut muutenkin vastuuta kysymysten käsittelyssä.

Piirainen aloitti puheenvuoronsa kertomalla, etä asian ollessa hallituksen käsittelyssä 21.11. muutosesityksen perusteluna oli, että varhaiskasvatusjohtajan päätösesitystä tukevassa selvityksessä oli puutteita. Heli Piirainen toi esiin, että asia oli tätä käsittelyä ennen jo kertaalleen palautettu valmisteluun ja kerran jätetty pöydälle. Hän kertoi, että edellä mainituista seikoista huolimatta selvitysaineistosta ei selvinnyt, miten ostettavaksi esitetty palvelu voitaisiin tuottaa omana työnä; esimerkiksi perhepäivähoitoa kehittämällä, asiakasohjausta tehostamalla ja kaupungin omia varhaiskasvatuspalveluja monipuolistamalla. Piirainen mainitsi, että Akaassa on jo pitkään kaivattu vastausta vuorohoitotarpeeseen, jossa olisi myös yöhoito mukana. Piiraisen kertoman mukaan esitys perustui siis siihen, että yllä mainittuihin seikkoihin ei saatu vastausta. Saadun tiedon valossa oli kuitenkin tuolloin syytä olettaa, että kilpailutukselle tuossa mittakaavassa ei ollut tarvetta.Yhtenä virheellisenä tietona on keskusteluissa Piiraisen mukaan ollut se, että 80 lasta olisi elokuussa ilman hoitopaikkaa. Tämä ei hänen mukaansa pidä paikkaansa.Piiraisen saaman tiedon mukaan varhaiskasvatusjohtaja on alustavasti valmistellut sivistyslautakunnalle vaihtoehtoja. Myös lautakunnan puheenjohtaja on Piiraisen mukaan tiedustellut lautakunnan halukkuutta etsiä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa strategian mukaista, monipuolista varhaiskasvatusvaadetta tukevaa ratkaisua.Hän on kertomansa mukaan kuitenkin saanut tiedon, että sivistyslautakunta ei ole tähän ollut halukas.

Toinen Lapinleimun kysymys oli:

– Ovatko kaupunginhallituksen mielestä talouden tasapainottamisohjelman periaatteet vielä voimassa?

Tähän hallituksen puheenjohtaja Harri Rämö vastasi ehdottomasti kyllä. Rämö kertoi olleensa itse tasapainottamistyöryhmässä vuodesta 2013 alkaen. Tämän jälkeen on tullut vielä toinen ohjelma ja pelkona on, että on tulossa on kolmas, edeltäjiään rankempi talouden tasapainottamisohjelma. Heli Piirainen hallituksen edustajana myös vastasi kysymykseen ja totesi suoraan, että tasapainottamisohjelma on joltain osin osoittautunut ennakkotietoa heikommaksi. Osa ohjelman sisällöstä on jopa synnyttänyt kustannuksia säästöjen sijaan. Näin ollen on edelleen syytä peilata kaikkia päätöksiä voimassa olevaan strategiaan. Järjenkäyttö on sallittua, päätti Piirainen.

Valtuutettu Mika Pajasmaa:

– Miksi kaupunginhallitus ei ajanut kaupungin yleistä etua päätettäessä Mäntymäestä?

Harri Rämö totesi alkuun, että 22.2.2017 kilpailutuksen aloittamisesta päätettäessä pohjatiedot olivat puutteelliset, jonka jälkeen valtuusto vaihtui ja täytäntöönpanot jäivät uudelle hallitukselle. Tämän jälkeen ilmeni uutta tietoa ja ero informaation määrään syksyyn verraten oli suuri. Tänä aikana ilmenneisiin faktoihin pohjaten Harri Rämön toi asian uuden valtuuston käsittelyyn. Harri Rämö luki myös otteita virallisesta ohjesäännöstä päätöksenteossa suoraan Heikki Harjulan ja Kari Prättälän Kuntalaki-kirjasta ja totesi lopuksi, että tässä päätöksessä on hallitus toteuttanut valtuuston päätöstä.

– Luottaako kaupunginhallitus viranhaltijoiden esitykseen?

Harri Rämö kertoi puheenvuoronsa aluksi, että hallitus kyllä luottaa jokaiseen viranhaltijaan. Hän toi esiin, että itsekin virkamiehenä hän ymmärtää tarvittavat prosessit päätöksenteon tukena. Tämän jälkeen Heli Piirainen kommentoi asiaa, että esimerkiksi talousarviokäsittelyssä asiantuntijalautakunnalla on etuoikeus katsella asioita omasta näkövinkkelistään. Hallituksen tehtävä on sitten peilata sitä koko kaupungin kokonaiskuvaan. Hallituksen tulee varmistaa, että tehtävät päätökset kokonaisuudessaan ovat Akaan edun mukaisia. Hallituksen jäsen Sami Rajala kommentoi päätöksentekoa ja sitä, että syksyllä tehdyt ratkaisut ovat olleet laajoja ja hankalia kokonaisuuksia. Välillä on koettu ideologistakin dramatiikkaa, mutta päätöksiä on tehty vastuullisia esityksiä tehneitä viranhaltijoita kuunnellen.

Mika Pajasmaa kertoi seuraavien kysymyksiensä pohjaksi, että tämä on ollut riitaisin valtuusto hänen poliittiseen kokemukseensa verraten.

– Tehdään paljon poikkeavia esityksiä ja asioista yhtenään äänestetään. Kuntalain 40 pykälän mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa poliittisesta yhteistyöstä. Miten poliittinen yhteistyö on toteutunut?

Harri Rämö totesi, että nimenomaan valtuusto on ollut riitainen, mutta kaupunginhallitus ei ole sitä ollenkaan ja hallituksessa on hyvä henki. Päätettävänä on ollut isoja ja vaikeita asioita ja kokoukset ovat venyneet jo pelkästään niiden ja alustuksia tehneiden viranhaltijoiden kuulemisten takia. Rämö mainitsi, että hallituksen sisällä ei haluta rajoittaa puheenvuoroja ja niihin pitää antaa mahdollisuus. Myös Heli Piirainen toi esiin, että elokuussa hallituksen jäsenet ottivat kyllä sanallisesti toisistaan mittaa, mutta tuolloin hallituksen puheenjohtaja Rämö piti iltakoulun ja pakotti jäsenet miettimään, miten hallitusyhteistyötä jatketaan.

– Oletko kaupunginhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa onnistunut tämän yhteistyön luomisessa?

Harri Rämö vastasi, onko hän yhteistyökykyinen vai kyvytön, on muiden arvioitavissa. Hänen oma subjektiivinen näkemyksensä on, että hän on yhteistyökykyinen. Rämön mielestä alun hankaluuksien jälkeen hallituksessa on päästy hyvään tahtotilaan. Myös Sami Rajala kertoi omasta näkökulmastaan, että yhteistyö sujuu alun käynnistymisvaikeuksien jälkeen hyvin.

Valtuutettu Heli Einola-Virtanen:

– Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman pitäviä ratkaisuja. Sopeuttamisen tarve ei ole hävinnyt mihinkään, pikemminkin päinvastoin. Miksi kaupunginhallitus päätti jättää kilpailuttamatta ostopalvelupäiväkoti Toivon varhaiskasvatuspalvelut valtuuston aiemmin hyväksymän taloudentasapainottamisohjelman vastaisesti? Miten Toivon toiminta aiotaan korvata 31.8.2018 alkaen jos sitä ei kilpailuteta?

Heli Piirainen vastasi, että jo aiemmin mainittujen syiden takia ja lyhyesti ”sillä esittelysisällöllä” asia jätettiin kilpailuttamatta. Toiseen kysymykseen Piirainen vastasi, että hoito järjestetään Akaassa.

– Olisiko talouden tasapainottamisohjelma syytä käydä läpi uudelleen?

Rämö kommentoi tähän kysymykseen, että näyttää siltä, että kolmas tasapainottamispaketti on tulossa. Hän esitti itse retorisen vastakysymyksen, että ei itse ymmärrä, miten paketti vähentäisi Akaan vetovoimaisuutta samalla, kun elinvoimalautakunta ja kaupunkikehitysjohtaja tiimeineen tekevät hyvää työtä. Edustaja Jukka Saari kommentoi, että kun talous laitetaan kuntoon, se lisää myös vetovoimaa. ”Jos talous on kuralla, meillä ei ole vetovoimaisuutta.” Heli Piirainen jatkoi Jukka Saaren jälkeen, että edellinen valtuusto hyväksyi ja analysoi miten edelliset tasapainottamisen toimenpiteet olivat vaikuttaneet ja samaa jatkaa myös nykyinen valtuusto.

– Jos ja kun Akaan kaupungin tulee rajata uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisessa ulkopuoliset tahot pois hankkeesta ja rakentaa se kokonaan omaan taseeseen, niin onko kaupungillamme juurikaan mahdollisuutta välttää täyttämästä kaikkia kunnalle asetettuja kriteereitä?

Talousjohtaja Mari Puhka-Susi tuli kertomaan, miksi hyvinvointikeskus tullaan rakentamaan omana investointina. Puhka-Suden mukaan SOTE-johtaja Jaakko Herrala kertoi, että koska Akaa on jo saanut investointiluvan, ei kannata enää riskeerata sitä avaamalla asiaa uudelleen. Kriisikuntakriteereistä johtuen vuonna 2020 Akaan pitäisi olla ylijäämän puolella tai edes nollatuloksessa. Tätä määräävät talouden tunnusluvut ja tällä hetkellä Akaa täyttää niistä kaksi. Puhka-Susi totesi, että tärkein tavoitteemme on, että saamme katettua taseen alijäämän. Myös ohjausryhmän ja valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen toi esiin hyvinvointikeskuksen tarpeellisuuden. Keskuksen tärkeimmät tehtävät on luoda synergia- edut ja yhdistää yksiköt. Leinonen mainitsi, että jos alkaisimme remontoida vanhoja olemassa olevia rakennuksia, ei olisi varmaa, että saisimme SOTE-uudistuksen jälkeen terveydenhoidon järjestämisvastuuta. Tällä hetkellä paras tietämys on se, hyvinvointikeskus pysyy kolme vuotta Akaan taseessa ja Akaa myy sen tämän jälkeen maakuntien tilakeskukselle.

Valtuutettu Jaana Saramies tiedusteli kysymyksessään:

– Saisinko jokaiselta kaupunginhallituksen jäseneltä lyhyen kyllä/ei -vastauksen siihen, toimiiko kaupunginhallitus teidän omasta mielestänne tällä kokoonpanolla niin tehokkaasti ja kaupunkimme sekä kuntalaisten parasta etua ajaen, kuin sen tulisi toimia?

Osa hallituksen jäsenistä vastasi yhdellä sanalla ”kyllä”. Jukka Salminen ja Janita Puomila vastasivat ”ei” ja Tiina Räsänen ja Sami Rajala ”vähitellen”. Puheenjohtaja Harri Rämö totesi hymyillen, että yhtäkään jäsentä hän ei hallituksessa vaihtaisi.

Valtuutettu Mervi Pulkkisen kysymys:

-Viialaan Keskustan koululaisille on sivistysjohtaja päättänyt (7.4.2017 § 79) hankkia väistötiloja ensin 6 OT3· luokkaa ja myöhemmin hallitus toiset 6 OT3·1uokkaa (KH 18.4.2017 §13S). Talousjohtaja Mari Puhka-Susi on laatinut hankituista Algecon parakeista laskelman syyskuun loppuun mennessä kertyneistä kustannuksista, yhteensä 224 808,34 € joka ei sisällä vielä edes kaikkia kustannuksia, mutta on hankittu perusteella: kokonaistaloudellisesti edullisin. Millä perusteella väistötilahankinta on voitu pilkkoa kahdeksi osa­kokonaisuudeksi, kun tarjouskilpailuun on saatu yksi määrällisesti (12 on-luokkaa) kokonaistarpeen kattava tarjous hintaan 111 510€. Viialaan Keskustan koululaisille on hallitus päättänyt hankkia väistötiloja Algeco Oy:ltä osoitteeseen Turuntie 1. KH 23.3.2017 § 110 on myöntänyt lisämäärärahan Tilahallinnon tehtävätasolle 26 000 € siirtorakennusten perustamiskustannukset (liittymät yms.). Saamieni tietojen perusteella tilahallinto on kuitenkin käyttänyt noin 80 000 €. Mihin päätökseen tämä toteuma perustuu?

Akaan kaupunginhallitus on myöntänyt Hirvialhon koulun kesällä 2017 tehtäviin korjauksiin 150 000 €:n määrärahan. Saamieni tietojen perusteella tila hallinto on käyttänyt Hirvialhon korjauksiin yhteensä noin 190 000€ (joka ei vielä sisällä IV-puhdistusta, suunnittelua, säätöä eikä wc-tilojen lisäämistä.) Näistä arvioitu tulevan lisäkustannuksia vielä noin 35 000 €. Mihin päätökseen perustuu tämä toteuma?

Akaan tekninen johtaja on suorahankinnalla palkannut kuntotutkija Kari Immosen konsulttisopimuksella helmi· huhtikuun väliseksi ajaksi tutkimaan Viialan Keskustan koulua. Konsulttisopimuksessa on sovittu asiantuntija RTA Raimo Lajusen osallistumisesta Keskustan koulun tutkimiseen. Kari Immosella ei Itsellään ole kuntotutkijalta vaadittavaa henkilösertifikaattia. Saamieni tietojen perusteella kustannuksia on kertynyt Kari lmmonen/Clavis Consulting noin 40 000 € sekä Raimo Lajunen/Taloterveys Raimo Lajunen noin 30 000 €. Mihin päätökseen perustuen Immosen ja Lajusen kuntotutkimukset on päätetty laajentaa Keskustan koulun lisäksi myös Hirvialhon ja Rasin koulukiinteistöihin? Mihin päätökseen perustuu konsulttisopimuksen, ei sertifioidun henkilön kanssa, laajentaminen kahteen muuhunkin isoon koulukiinteistöön ja jatkuvan edelleen touko-syyskuun?

Onko kaupunginhallitus ryhtynyt riittävän ripeästi ja riittäviin toimenpiteisiin turvatakseen Viialan oppivelvollisuusikäisten lasten (yht. 835) koulunkäynnin turvallisissa ja terveissä oppimisympäristöissä myös lukuvuonna 2017?

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto vastasi viimeiseen kysymykseen, että sivistyslautakunta on kokoontunut useaan kertaan ja tehnyt esityksiä eteenpäin lisämäärärahan puitteissa. Hän korosti, että on toimittu niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Kuusisto toi esiin, että hänen oma lautakuntansa on tyytyväinen siihen, miten hallitus on ottanut asioita käsittelyyn. Hallituksen edustaja Jukka Saari toi esiin, että Immonen suositti Rasin ja Keskustan koulun sulkemista ja että kunnollista Hirvialhon tutkimista ei ennen tätä syksyä ole tehty.

Mervi Pulkkisen tarkentavat kaksi kysymystä ja loput lähetetyt kysymykset siirtyivät seuraavaan kyselytuntiin.

Hallituksen jäsen Hannu Järvinen ei ollut samanaikaisen kokouksen takia paikalla kyselytunnilla.

Kyselytilaisuuden jälkeen valtuutetuilla oli varattu aika joulupuurolle. Virallinen talousarviokokous alkoi 18.15.

 

Juttua täydennetty 21.12 klo 9:14.

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi