Kyselytunnilla puhuttiin kouluista, vastuista ja tulevaisuuden painotuksista


Viime vuonna joulukuussa kaupunginhallitus käynnisti hallituksen kyselytunnin, jossa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö tai hänen valitsemansa edustaja joko hallituksesta tai virkamiestöstä vastasi valtuutettujen etukäteen, saapumisjärjestyksessä, esitettyihin kysymyksiin.

Valtuutettu Mervi Pulkkinen aloitti joulukuussa hänen kohdallaan kesken jääneen kyselytunnin, ja tiedusteli onko kaupunginhallitus ryhtynyt riittävän ripeästi ja riittäviin toimenpiteisiin turvatakseen Viialan oppivelvollisuusikäisten lasten koulunkäynnin turvallisissa ja terveissä oppimisympäristöissä myös lukuvuonna 2017(2018)? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö toi esiin, että asia kuuluu sivistyslautakunnalle ja se toimielimenä johtaa ja valvoo Akaan sivistystoimelle kuuluvia tehtäviä. Pulkkinen esitti jatkokysymyksen, miten sivistyslautakunnalle on esitetty erilaisia ratkaisuja, ja vastauksena Rämö totesi, että tilanteisiin on yritetty reagoida nopeasti ja toistakymmentä ratkaisuehdotusta on matkan aikana tullutkin virkamiesten suunnalta. Kaupunginhallitusta on pidetty hyvin kartalla asiasta ja koko ajan tehty töitä niiden parantamisen eteen.

Pulkkinen teki tarkennetun kysymyksen onko toimitilahankkeiden ohjeistavaa hallintosääntöä noudatettu, että kuka päättää ja mistäkin. Harri Rämö vastasi, että sivistyslautakunnalla on tähän liittyvää substanssiosaamista ja teknisellä puolella teknistä osaamista. Hallitus on ollut koko ajan hyvin tietoinen olemassa olevan tilanteiden eri vaiheista.

Mervi Pulkkinen kysyi myös, onko joku selvittänyt/pyytänyt selvitystä siitä onko joku teknisessä toimessa ylittänyt toimivaltansa. Harri Rämö vastasi, että sivistyslautakunta tekee kyllä vastuullista talouden ja toiminnan johtamista. Pulkkinen tiedusteli vielä, voiko Rämö vakuuttaa, että kaikki edellä mainitut asiat selvitetään. Tähän Rämö totesi, että siihen hänen toimivaltansa ei välttämättä riitä, mutta hän on henkilökohtaisesti vienyt Mervi Pulkkisen kysymykset tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietoon ja ne käsitellään siellä.

Keskustan koulun peruskorjaus

Jukka Ahonen sai seuraavana vuoronsa esittää omat kysymyksensä ja taustoitti sen moninaisesti. Ensimmäisen alustus kuului, että Akaan valtuusto päätti kokouksessaan 13.11.2013 perustaa Viialan keskuskoulun peruskorjaushankkeen toteuttamisen valvontaan rakennustoimikunnan, johon nimettiin tuolloin kolme luottamushenkilöjäsentä, tekninen johtaja, sivistysjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Kaupunginhallitus nimesi 7.1.2014 rakennustoimikuntaan kolme luottamushenkilöjäsentä: Jouko Rytkösen (pj), Harri Rantalan ja Markku Anttilan. Ahonen tiedusteli hoitiko tämä toimikunta peruskorjaushankkeen toteuttamisen valvontaa, kuten tehtävänkuvaus edellytti, oliko muistioissa mainittu mistään puutteista, virheistä tai laiminlyönneistä peruskorjaushankkeen aikana, mistä toimikunnan muistiot ovat luettavissa ja kuinka monta kertaa toimikunta kokoontui peruskorjaushankkeen aikana.

Harri Rämö vastasi, että rakennustoimikunta hoiti tuolloin tehtävää voimassa olevilla evästeillä ja vastuilla ja oli silloisten toimielinten seurannassa. Tekninen johtaja Antti Kemi omassa vastausvuorossaan kertoi, että muistiot on arkistoituna teknisen toimen projektipankkiin, ja jokainen paperi oli rakennustoimikunnalla nähtävissä. Kemi kertoi, että rakennustoimikunta kokoontui yhteensä kolme kertaa. Noista kerroista koottiin muistiot, mutta rakennustyömaakäyntejä ja yhteydenottoja urakoitsijoihin kertyi useita.

Ahonen tiedusteli kaupunginhallitukselta myös, mikä taho on tehnyt päätöksen, että Viialan Keskustan koululla ei tapahdu tällä hetkellä mitään. Kaupunginhallituksen edustaja Heli Piirainen totesi, että vanhan hallituksen päätöstä on tulkittu kahdella eri tavalla, joista toinen on ollut, että laitetaan kaikki toimenpiteet kiinni, ja toinen tavalla että lopetetaan rahanvuodattaminen kohteeseen päämäärättömästi. Harri Rämö korosti sivistyslautakunnan vastuuta tässä asiassa, ja Heli Piiraisen oma näkemys on, että kun kouluverkkotyöryhmän vastaukset saadaan, tehdään kiinteistötoimen, kiinteistöpäällikön ja poliittisen päätöksenteon tuella päätökset seuraavien liikkeiden suhteen.

 

Saapuuko Lidl

Ahosen seuraavassa kysymyksessä mainittiin, että Lidl ei ole ryhtynyt vieläkään rakentamaan moottoritien risteysalueelle, vaikka neuvottelut ovat olleet jo vuosi sitten erittäin pitkällä asiasta. Mikä on hallituksen kanta Lidl:n tulolle Akaaseen ja mikä on tilanne Lidl:n tulon suhteen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö kertoi, että hän ja koko kaupunginhallitus toivottaisivat Lidlin kyllä tervetulleeksi Akaaseen, jos se olisi siitä kiinni. Hän on keskustellut asiasta kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen kanssa, joka tekee varmasti asian eteen kaikkensa. Liikesalaisuuksien puitteissa tilannetta ei kuitenkaan voida avata enempää.

Valtuutettu Hanni Joronen kysyi aikooko hallitus jatkossa noudattaa valtuuston tahtotilaa päätöksenteossa. Harri Rämö vastasi, että jos tässä viitataan yksittäistapaus Mäntymäkeen, asia on jo käsitelty, ja hallitus aikoo kyllä jatkossakin noudattaa valtuuston tahtotilaa.

Joronen tiedusteli myös, mitä toimia hallitus aikoo tehdä, jotta asioiden pompottelu toimielimien välillä vähenee ja päätöksenteko tehostuu? Harri Rämö korosti luottoa valmisteluun, ja järjestelmässä olevaa, tarvittaessa käytettävää hallituksen otto-oikeutta lautakuntien päätöksiin. Rämö korosti, että hyvää hallintoa on, että toimialajohtaja esittää, lautakunta päättää, asia etenee hallitukseen ja siitä mahdollisesti valtuustoon. On tärkeää noudattaa hyvää demokratiaa.

Hanni Joronen totesi myös, että hallitus on toimillaan antanut ymmärtää että yksityistäminen ei ole palvelutuotannossa mieluinen vaihtoehto, ja hallituksen puheenjohtaja on myös valtuuston kokouksessa kertonut vastustavansa palveluiden yksityistämisiä. Joronen kysyi onko tämä myös hallituksen vallitseva kanta, ja koska hallitus on vastuussa kunnan taloudesta, otetaanko jatkossa yksityistämisiä vastustavissa päätöksissä takaisin huomioon taloudelliset vaikutukset. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että yksityishenkilö Harri Rämöllä on perustuslaillinen oikeus mielipiteeseensä, ja että luottamusasemasta ja virka-asemasta riippumatta hänelläkin on mielipideoikeus. Yksityistämistä käytetään silloin kun se on tarkoituksenmukaista, ja hänen ajattelunsa ei ole hallituksen kanta, vaan hallituksessa saadaan ja ollaan eri mieltä.

Joronen tiedusteli mitä toimia hallitus aikoo tehdä, jotta päätöksenteon tueksi saadaan tarpeeksi vertailumateriaalia, jotta paras päätös on mahdollista tehdä? Vastaava kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori vastasi, että valmisteluista vastaavat virkamiehet ovat toimineet hyvin, ja tuottaneet laadukasta ja vaihtoehtoja sisältäviä ehdotuksia hallintosäännön ja hallintomenettelyn mukaisesti, samalla noudattaen oikeaa päätöksentekojärjestelmää. Sinivuori korosti myös virkamiehille suotavaa työrauhaa.

Joronen toi esiin, että talouden tasapainottamisohjelman laadittiin aikanaan kaikkien noudatettavaksi. Osittain siitä on jo luovuttu ja osittain se sisälsi elementtejä, jotka ovatkin tulleet kunnalle kalliimmaksi, kuin saatu säästö. Joronen tiedusteli, onko tarkoitus tehdä uusi toimielimiä sitova ohjelma, ja jos on, niin millä aikataululla ja painotuksella. Harri Rämö totesi, että seuraavaa talouden tasapainotusryhmää täydennettiin juuri kahdella uudella jäsenellä ja tasapainotusohjelma on edelleen voimassa.

Akaan kaupungin työntekijöiden viihtyvyys

Joronen totesi, että Akaan kaupunki on ollut viimeisen vuoden aikana uutisissa vain negatiivisissa asioissa kaupunginjohtajaan ja homekouluihin liittyen. Onko tulevaisuuden suunnitelmissa keinoja jolla saataisiin oikeasti positiivisia uutisia kotikaupungistamme valtakunnan tasolla? Harri Rämö totesi, että keinoja on suunnitelmissa ja vastuu niistä on luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla. Hän mainitsi erikseen, että on hienoa, että esimerkiksi TKM-konserni tuo Itävallasta valmistuksensa tänne. Rämö kertoikin soittaneensa ja henkilökohtaisesti kiittäneensä Mikko Järvistä hyvästä ja kovasta työstä.

Hanni Joronen kysyi seuraavaksi, missä on nähtävillä Akaan viestintäsuunnitelma, ja onko kunnassa tehty kriisiviestintääsuunnitelma ja jos ei, miksi ei. Vastaava kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori totesi henkilöstöpäällikön virkansa puolesta, että hallituksen hyväksymä viestintäsuunnitelma löytyy internetistä Suunnitelmat ja ohjelmat- sivuilta. Kriisiviestintäohjeistus ei ole julkinen ja löytyy henkilöstölle intranetistä.

Joronen kysyi, miten turvataan sivistystoimen alaisuudessa olevien toimintojen kehittäminen koulukriisin keskellä, ja onko kehittämistyötä valtuutettu organisaatiossa muille kuin niiden tavanomaisille hoitajille. Sinivuori totesi, että kaupungilla ei ole kyseisiin tehtäviin henkilöstöresursseja, ja että yhtä ahtaalla kaupungintalolla ollaan jokaisella toimialalla. Kehitystyötä tehdään normaalin työn ohella.

Joronen totesi, että Sote-muutoksen tullessa kuntien vastuulle jäävät hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn palvelut. Hän tiedusteli mitä hallitus aikoo tehdä, jotta näiden tarkoituksenmukaista ja päämäärätietoista suunnittelua aletaan jo toteuttaa. Harri Rämö totesi, että kuntastrategia on tässä keskeinen asiakirja, ja siihen tukeudutaan jatkossakin. Myös seuraavalla valtuustokaudella on hyvä koota luottamuselin soteen liittyen.

Jorosen seuraava kysymys oli, että millä konkreettisilla toimilla Akaan kaupunki on suunnitellut huolehtivansa henkilöstönsä osaamisesta ja työhyvinvoinnista ja siten työ- ja palvelukyvystä. Harri Rämö vastasi ensin, että työhyvinvointi kuuluu henkilöstöjaostolle.  Hän mainitsi myös, että työhyvinvointia luodaan yhdessä töitä tekemällä, ja se on myös jokaisen työntekijän vastuulla. Toimialajohtaja myöntää siihen lisäksi tarvittaessa resursseja. Henkilöstöjohtajan roolissa Briitta-Liisa Sinivuori kertoi, että resurssien puitteissa kehittymishalua ja osaamistarvetta tunnistetaan jokapäiväisessä töissä ja toimitaan sen mukaisesti miten on todettu. Työnantaja tukee esimiehiä työssään ja tapaa heitä kuukausittain esimiesinfossa. Esimiesvalmennusta käynnistellään, koska esimiesmäärä on muuttunut monilukuisesti. Henkilöstön työhyvinvointi lähtee esimiestasolta, ja he sitouttavat henkilöitä työhönsä omalla esimerkillään. Järjestelyn alla on myös työkykyjohtamisen työryhmä, jonka osallistujat ovat kaupungin lisäksi KEVASTA ja työterveyshuollosta. Mahdollista on myös, että näitä työkykyjohtamisen avaintietoja vastaan voidaan hakea hankkeelle ulkopuolista rahoitusta. Sinivuori totesi, että työnantajan tehtävä on tukea muutosjohtamista, joka on tämän päivän suurin haaste. Sinivuori kertoi että jatkossa keskitytään myös sairauspoissaolojen vähentämiseen, ja että kevään aikana on tulossa muun muassa varhaisen puuttumisen työpajoja.

Tulevat kehityskohteet

AkaaPointin tulevaisuudesta Jyri Sarkkinen kertoi, että Liikennevirasto tekee tahollaan ratasuunnitelmaa ja pistoraide-hanke etenee omalla painollaan. Alueelle on varattuna 300 000 € tien rakentamiseen pohjoisen suunnalta, ja esimerkiksi eilen Sarkkinen oli keskustellut erään puualan yrityksen kanssa AkaaPointista.

Joronen tiedusteli, aikooko Akaan kaupunki jalkaa Suomen Hunajapääkaupunkina, ja mitä kehittämistoimia brändin vahvistamiseksi on suunnitteilla/työn alla? Harri Rämö totesi, että henkilökohtaisesti hän toivoo, että hunaja jollakin tapaa näkyy seuraavassa strategiassa, ja kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen totesi, että ainakin tällä hetkellä se näkyy vahvasti markkinoinnissamme.

Joronen kysyi myös, mikä on Hopealinja Oy:n tilanne Akaan kannalta, ja olemmeko edelleen osakkaita, ja jos olemme, niin miksi. Vastaava kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori totesi, että Akaan kaupunki on osakas Hopealinja Oy:ssä. Kaupungin omistusosuus on 6 % ja rahoitusosuus 40 000€. Sinivuori totesi, että olemme osakkaita, koska aiemmin on niin päätetty. Kevään korvalla asia on tulossa hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Joronen tiedusteli millainen tahtotila Akaalla on asuntomessujen / loma-asuntomessujen Akaaseen tulemisen suhteen, ja onko Sataman alueen kehittämisen suunnitelmia vastuutettu jollekin. Harri Rämö vastasi, että valtuusto määrittelee tämän tahtotilan ja näkyvätkö messut sen strategiassa. Rämö totesi, että hän mielellään näkisi pientalonäyttelyt Sataman alueella tai Pennolanmäessä. Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen strategiaryhmän puheenjohtajana vastasi, että asiasta on keskusteltu ja ajallinen ajoittaminen on tässäkin asiassa tärkeää. Strategiaan tulee parin- kolmen vuoden mittaisia ohjelmakausia.

Sataman tilanteesta Jyri Sarkkinen totesi, että valtuustossa päätettyjen määrärahojen puitteissa tehdään toimenpiteitä, että saataisiin maaperän selvityksiä käyntiin. Moottorivenekerhon kanssa on tehty uusi sopimus, ja myös he haluavat tahollaan kehittää Kekkä-saarta.

Viimeisenä Jorosen kysymyksenä oli, että missä menevät Akaan opasteet, joista viime vuonna kiivaasti keskusteltiin. Vastaava kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori totesi, että asia sisältyi talousarvioon, ja se siirrettiin vuodelle 2020, eli opasteita ei olla uusimassa.

Kyselytunti alkoi 16:45 ja päättyi 17:30. Kysymykset huomioitiin saapumisjärjestyksessä.

 

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi