Kouluverkkoselvitys uudistaisi koulurakennuksia ja niiden lukumäärääValtuusto käsitteli eilen 23.5.2018 iltakoulussa kouluverkkoselvityksen raporttia. FCG:n konsultti esitteli valtuutetuille sekä teknisen ja sivistyslautakunnan jäsenille näkemyksensä Akaan kouluverkon tulevaisuudesta. Raportti viimeistellään ja julkaistaan kahden viikon kuluessa.

Akaan kaupunki antoi tammikuussa 2018 FCG Konsultoinnille toimeksiannon selvittää kaupungin esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion kouluverkko.

Lähtökohtana kouluverkkoselvitykselle oli, että Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken taajamiin tulee kaikkiin jäämään perusopetuspalveluja. Selvityksen tarkoituksena oli koulukiinteistökannan arviointi ja siinä tarkasteltiin koulurakennuksia sekä pedagogisista ja opetussuunnitelmallisista lähtökohdista. Akaan toimeksiannossa todettiin, että selvityksen tulee sisältää sekä kuvaus nykytilasta että ehdotuksia uudesta palveluverkosta 20–30 vuoden aikajänteellä.

Selvityksen alussa tuotiin esiin, että väestörekisterikeskuksen mukaan vuoteen 2032 Akaan väkiluvun ennustetaan kasvavan kolme prosenttia. Ikäryhmittäinen väestötarkastelu kertoo kokonaisväestökehitystä karumpaa tulevaisuutta. Suurimmat muutokset väestömäärissä tapahtunevat nuorimmissa ja vanhimmissa ikäluokissa. Reilussa 15 vuodessa lasten ja vanhusväestön määrällinen epäsuhta kasvaa merkittävästi. Laskevan oppilasennusteen näkökulmasta Akaan kaupungissa palvelutarjonta on tuolloin tällä resurssilla ylimitoitettua palvelutarpeisiin nähden.

Raportissa todetaan, että Akaan kaupungin useat koulurakennukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja uusien rakennusten suunnittelun yhteydessä on tarpeen tarkastella koulurakennuksen laajuutta ja mahdollisuutta vastata maantieteellisesti laajemman alueen esiopetuksen ja perusopetuksen tilatarpeisiin.

FCG:n raportissa tuotiin yksityiskohtaista tietoa eri koulujen kehityksestä. Sen tulosten luku kohdassa todetaan, että Kylmäkoskelle rakennetaan vuosiluokkien välille esikoulu- kuudesluokka tilatehokas 80–100 oppilaan koulu.

Viialan tilanteesta raportti tuo esiin, että sekä Keskustan että Hirvialhon koulurakennukset tulisi purkaa, Rasin koulu lakkauttaa ja koulujen tilalle rakentaa uusi yhtenäiskoulu.

FCG:n raportin mukaan Toijalan alueen alaopetuksen vuosiluokkien oppilasmäärät tasattaisiin kahteen kouluun: Perustettavaan Toijalan yhtenäiskouluun ja olemassa olevaan Arvo Ylpön kouluun. Toijalan yhtenäiskoulu sijoitettaisiin nykyisen Toijalan yhteiskoulun yhteyteen.

Raportin mukaan Arvo Ylpön koulun toiminta jatkaisi entisellään. Koulun rakennukset korjattaisiin sekä toiminnallisesti että teknisesti vastaamaan nykyaikaisia tarpeita. Myös rakennusten välisiä yhteyksiä parannettaisiin.

Pappilan koulu ja Nahkialan koulu puolestaan lakkautettaisiin 2020-luvun puolessa välin ja koulujen toiminta siirrettäisiin Toijalan yhtenäiskouluun. Mikäli Toijalan alueen oppilasmäärän lasku on ennustettua pienempää, voidaan harkita Pappilan kouluun jäävän joksikin aikaa ”pienten lasten kouluksi” kattaen vuosiluokat esikoulusta kakkosluokkaan saakka.

Sontulan koulun toiminta jatkuisi, kunnes koulu muuttuisi kaksi opettajaiseksi kouluksi, rakennuksessa ilmenee korjaustarvetta tai Sontulan oppilaat saadaan mahtumaan Toijalan yhtenäiskouluun.

Raportissa todetaan, että lähtökohtana on, että Akaan lukio lukion toiminta jatkunee nykyisellään. Akaan lukion opiskelijaennusteita tarkastellaan uudelleen 2025 ja 2030 ja sopeutetaan lukion toiminta ja tilat 2030-luvulla laskeviin opiskelijaennusteisiin.

Akaan kaupunki on käynnistänyt sisäilmaoirekyselyiden perusteella koulujen kuntotutkimuksia. Tutkimusten tulokset vaikuttavat myöhemmin tehtäviin poliittisiin päätöksiin. Kouluverkon käsittely käynnistyy sekä sivistyslautakunnassa että teknisessä lautakunnassa, kun kaikki tarpeellinen pohjamateriaali on koottu. 


 

Lisätietoja:

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377,  tero.kuusisto@akaa.fi

Kouluverkkotyöryhmän puheenjohtaja Inka Loppi p. 0503800793 inka.loppi@akaa.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi