Kaupunginhallituksen päätökset 9.4.2019

 

Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta

Akaan kaupungin vuonna 2017 kilpailuttamaan tehostetun palveluasumisen hankintaan liittyen kaupunginhallitus päätti jouduttaa hankintasopimuksen syntymistä antamalla Esperi Care Oy:lle mahdollisuuden viimeistään 16.4.2019 klo 16 mennessä ilmoittaa, allekirjoittaako se hankintasopimuksen. Mikäli Esperi Care Oy vastaa myöntävästi, sopimus tulee allekirjoittaa huhtikuun 2019 aikana. Mikäli ilmoitusta ei asetettuun määräaikaan mennessä toimiteta tai sopimusta ei allekirjoiteta, Akaan kaupunki katsoo Esperi Care Oy:n yksipuolisesti kieltäytyneen allekirjoittamisesta. Akaan kaupunki voi tällöin ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelun järjestämiseksi muulla tavoin ja oikeuksiensa suojaamiseksi viranomais- ja/ tai oikeusteitse.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 ja talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

 

Valokuituverkkohankkeen eteneminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Akaan kaupunki kilpailuttaa valokuituverkon toteuttamisen kaupunkikonsernin toimipisteisiin, jotka täsmentyvät valmistelun aikana. Tavoitteena on saada myös koko kaupungin alueelle valokuituverkko siten, että asukkaat ja yhteisöt voisivat halutessaan liittyä siihen. Ennen kilpailutuksen aloittamista asiasta järjestetään alalla toimivien yritysten kanssa markkinakartoitus.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

 

Lisämäärärahaesitys Akaa Pointin yritysalueen tonttien tasaamiseen

Akaa Point on Akaan kaupungin historian merkittävin elinkeinopoliittinen hanke. 180 hehtaarin yritysalue tarjoaa 90 hehtaaria tonttimaata yritystoiminnan käyttöön ja sopii logistisen sijaintinsa ja Pirkanmaan vahvan teollisen perustan vuoksi erinomaisesti valmistavan ja jalostavan teollisuuden toimijoille. Alueelle tulee sijoittumaan raakapuuterminaali, joka korvaa Toijalan asemanseudun ja Metsäkansan terminaalit. Raakapuuterminaalin perustamiseksi on tehty ratasuunnitelma pistoraiteelle pääradasta, joka on suunniteltu toteutettavan 2020. Lisäksi alueelle on olemassa mahdollisuus rakentaa tulevaisuudessa kolme raidetta lisää.

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa on vuodelle varattu elinkeinopoliittisesti merkittävien tonttialueiden valmisteluun 200 000 € sekä tuottoihin 200 000 €. Määrärahalla toteutetaan tänä vuonna Akaa Point-alueen tonttien tasausta elinkeinoelämän tarpeisiin. Lehtipuusahan tontin tasaussuunnittelun yhteydessä on tullut tarpeelliseksi laajentaa tasauksia myös toiselle tonttialueelle, johon olisi tulossa Akaa Pointin alueen kehittymistä tukevaa yritystoimintaa.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmaan 350 000 euron lisämäärärahan.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, puh. 040 335 3207

 

Talouden tasapainottamisohjelman seuranta ja raportointi vuodelta 2018

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen seurantaraportin vuosilta 2015 - 2018 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lähtökohtaisesti on toimittu talouden tasapainottamisohjelman suuntaisesti. Kokonaisuuden kannalta keskeinen kysymys talouden tasapainottamisen onnistumisessa on edelleen päätöksenteon johdonmukaisuus ja säästötavoitteisiin sitoutuminen kaikilla päätöksenteon tasoilla, valmistelijoiden sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin sekä jatkuva tilannekuvan arviointi ja seuranta kokonaisuutena ja toimialoittain. Huomioitavaa on, että talouden tasapainoa edesauttavia muutoksia tehdään jatkuvasti myös ohjelman ulkopuolella. Vuonna 2018 laadittiin myös uusi talouden tasapainottamisohjelma 2018 - 2023, joka hyväksyttiin valtuustossa 24.10.2018 § 84.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

 

Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Kaupunginhallitus päätti, ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen 1.4.2019 alkaen siten, että sopimukseen lisätään kohdan 1 loppuun teksti: ” Sovitut painopistealueet ja tavoitteet dokumentoidaan ja niistä informoidaan kaupunginhallitusta. Kehityskeskustelu on salassa pidettävä.”

Lisätietoja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö, puh. 040 719 1676 ja henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201

 

Valtuustoaloite/ Keskustan koulutalon ruokalan ja alaliikuntasalin eli palloiluhallin käyttöönotto

Kaupunginhallitus päätti antaa valtuutettu Jukka Saaren 27.9.2017 tekemään valtuustoaloitteeseen vastauksen, jonka mukaan ratkaisu mahdollisista aloitteessa esitetyistä korjauksista tehdään, kun kouluverkkoselvityksen perusteella on tehty ratkaisu Viialan koulujen osalta. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi ja, ettei se johda muihin toimenpiteisiin.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2018 lopussa

Kaupunginhallitus päätti antaa luettelon vuoden 2018 lopussa vireillä olleista valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se toteaa seuraavat valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi ja etteivät ne johda muihin toimenpiteisiin.

1. Akaan kaupungin avoimen tiedottamisen kehittäminen/Roininen ja muut 29.3.2017

2. Keskustan koulutalon ruokalan ja alaliikuntasalin eli palloiluhallin käyttöönotto/ Saari 27.9.2017

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Valtuustoaloite/ Valtuustoaloite kuntalaisten ja käyttäjien osallistamisen vahvistamiseksi/ Piirainen ja muut

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Heli Piiraisen ja yhdeksän muun valtuutetun ja varavaltuutetun 13.3.2019 tekemän valtuustoaloitteen hallintotoimelle ja kaupunkikehitystoimelle valmisteltavaksi.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Laitosäänestys vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2019 europarlamenttivaalien laitosäänestyspaikkoja ovat asumispalveluyksiköt Havulinna, Arwola, Mäntymäki, Torkonkartano, Sipiläkoti, Savolakoti, Tarpiakoti, Peltola sekä Toijalan terveysaseman vuodeosasto ja Kylmäkosken vankila.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

Akaan kaupungin tilien käyttöoikeudet ja kaupungin luottokortti

Kaupunginhallitus päätti, että

  1. Akaan kaupungin tilien käyttöoikeus on 1.4.2019 lukien seuraavilla henkilöillä: kaupunginjohtaja Antti Peltola, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ja talousjohtaja Mari Puhka-Susi.
  2. kaupunginjohtajalla on oikeus päättää väliaikaisista muutoksista Akaan kaupungin tilien käyttöoikeuksiin.
  3. kaupunginjohtaja Antti Peltolalle haetaan käyttöön kaupungin luottokortti.

Lisätietoja talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

 

Määräalan ostotarjous kiinteistöstä 20-468-5-112/ Linjatie, Sotkia

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 15 000 euron ostotarjouksen noin 5000 m2:n määräalasta tilasta 20-468-5-112 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan kaupungin puolesta.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, puh. 040 335 3207

 

Akaan kaupungin edustajat yhteisöjen kokouksiin vuosiksi 2017 - 2019/ täydennys Pirkan Helmi ry

Kaupunginhallitus päätti valita vuodelle 2019 Akaan kaupungin edustajaksi Pirkan Helmi ry:n vuosikokoukseen Jari Jokisen ja hänen varaedustajaksi Jyri Sarkkisen ja ehdottaa yhdistyksen hallitukseen valittavaksi Vesa Liehu.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö, puh. 040 335 3227

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Akaan kaupunki

PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi