Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

Paikkatietopalvelut

Kiinteistönmuodostus


Asemakaavassa määrätyn sitovan tonttijaon alueella oleva tontti saatetaan rakennuskelpoiseksi laatimalla ensin kortteliin tonttijako ja sen jälkeen muodostamalla se kiinteistötoimituksella tai -toimenpiteellä omaksi kiinteistökseen ja merkitsemällä kiinteistörekisteriin.

Tonttijako laaditaan maanomistajan aloitteesta. Siinä osoitetaan miten rakennuskortteli jaetaan tonteiksi. Korttelin ensimmäinen tonttijako tehdään kaupungin kustannuksella. Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan mahdollisesti myös muuttaa, jolloin hakija maksaa kustannukset (253 e + kuulutus-
kustannukset). Tonttijaon laatimisprosessi kestää 3-4 kk.

Kiinteistötoimitukset, joita ovat tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus, kiinteistönmääritystoimitus ja tilusvaihto, tehdään sitovan tonttijaon alueella kaupungin toimesta. Asemakaavassa määrätyn ohjeellisen tonttijaon alueella tehtävät kiinteistötoimitukset sekä asemakaava-alueen ulkopuoliset toimitukset tekee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto.

Lohkomistoimituksen jälkeisen 30 vuorokauden valitusajan jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistörekisterin lisäksi oikeusministeriön ylläpitämän kirjaamisrekisterin, josta nähdään mm. kiinteistön lainhuudot ja kiinnitykset. Kiinteistötietojärjestelmästä myydään virallisia kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia koko maan alueelta.

Kaupungin tekemän tontin lohkomistoimituksen perusmaksu on tontin koosta riippuen 800 - 1100 e. Jos vanhan tilan rajat yhtyvät tonttijaon mukaisen tontin rajoihin, voidaan tila muuttaa tontiksi kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä. Tällöin maksu on 220 e ilman maastotöitä. Kaupungin tekemä tontin lohkominen kestää hakemuksesta tontin rekisteröintiin noin 2-3 kk. Kiinteistönmuodostamistoimitusta varten laaditaan tonttikartta, joka tarvitaan myös rakennuslupahakemuksen liitteeksi.


Maanmittaustoimiston tekemistä toimituksista ja hinnoista saa tietoa osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi . Sieltä voi tulostaa myös maanmittaustoimituksen hakemuslomakkeen.Mittauspalvelut


Maastomittausyksikkö suorittaa kaupungin muiden yksiköiden sekä kaupungin organisaation ulkopuolisten asiakkaiden tilaamat mittaus-, merkintä- sekä kartoitustehtävät. Samoin yksikkö vastaa kaupungin monikulmio-, ja korkeuspisteverkon ylläpidosta, mittauksista ja laskennasta kaupungin alueella. Maastomittausryhmässä on 2-3 henkilöä ja heillä on kalustonaan GPS-laitteisto, takymetri tallentimineen sekä vaaituskone. Pienimuotoisia mittauksia tehdään myös perinteisellä tavalla kulmaprisman ja mittanauhan avulla.

Työt tilataan maanmittausinsinööri joko Heikki Knuutilalta tai kartoittaja Olli Hietaselta.


Karttapalvelut

Maastomittausyksikkö vastaa kaupungin numeerisen kantakartan ylläpidosta. Numeerisen kantakartan pohjana on vuosina 1986 – 1989 ilmakuvattu aineisto, joka on digitoitu 1:1000 mittakaavaan. Maastomittausryhmä tekee jatkuvasti kantakartan täydentämismittauksia. Numeerista kantakarttaa ylläpidetään AutoCADin DWG-formaatissa.

Karttaotteita saa tilattua muovi- ja paperikopioina sekä numeerisessa muodossa eri vektoriformaateissa ja tavallisimmissa rasteriformaateissa.

Numeeriseen kartta-aineistoon liittyvät työtilaukset kartoittaja Olli Hietaselta.


 Tonttijakoasiat
ja kiinteistötoimitukset


Mittausinsinööri
Heikki Knuutila
p. 040 335 3289

 


Kiinteistötoimitushakemukset
ja otteet kiinteistötieto-
järjestelmästä


Kiinteistösihteeri
Soile Minkkinen
p. 040 335 3226 


 

Suunnitteluavustaja
Tero Taimela
p. 040 335 3028


 - karttapalvelut

- rakennuslupiin liittyvien kartta-aineistojen tilaukset

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@akaa.fi


Maanmittaustoimisto


Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
p. 020 690 641

Mittaus- ja karttapalvelut


Maanmittausinsinööri
Heikki Knuutila
puh. 040 335 3289

Kartoittaja
Olli Hietanen
puh. 040 335 3290

Maastomittausryhmä
puh. 040 335 3292

(ma-to klo 7–15.15, pe 7–13.30)


sähköposti: etunimi.sukunimi@akaa.fi

© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone