Ajankohtaista
 
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi

4.4.2017

Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä


Kuulutusaika 5.4.2017-5.5.2017

Ilmoitus päätöksestä Dnro 00573/17/2299, päätösnumero 17/0266/3, antopäivä 30.3.2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 30.3.2017 ratkaissut Akaan kaupunginvaltuuston 22.2.2017 §21 tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen.

Aarre Nord valitti Akaan kaupunginvaltuuston päätöksestä 22.2.2017 §21. Nord vaati, että valtuuston päätös kumotaan. Tämän lisäksi hän vaati, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes asia on ratkaistu. Vaatimuksiaan Nord perustelee seuraavilla seikoilla: ”Valtuuston päätökseen on lisätty valtuutetun kokouksessa tekemän ehdotuksen perusteella viides asian käsittelyaikataulua koskeva kohta, jota ei ole ollut kaupunginhallituksen pohjaehdotuksessa eikä mainittu myöskään kokouksen esityslistalla. Kaupunginhallitus ei ole valmistellut asiaa tältä osin. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on poistunut paikaltaan kesken asian käsittelyn mennäkseen keskustelemaan yhden valtuutetun kanssa. Asiasta ei ole tehty päätöstä eikä myöskään merkintää valituksenalaiseen päätöspöytäkirjaan. Edellä mainittujen menettelyvirheiden vuosi päätös on kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 13 ja 16 §:n vastainen ja virheellisessä järjestyksessä syntynyt. Valtuuston puheenjohtaja ei ole päättäessään valtuuston kokouksen myöskään ilmoittanut valitusosoituksen antamisesta julkisesti. Puheenjohtajan menettely on hyvän hallintotavan vastainen ja siten myös lainvastainen.”

Hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Valituksen jäätyä tutkimatta lausunnon antaminen kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukesi.

Hallinto-oikeus perustelee päätöstään seuraavasti: Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kaupunginvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään päättänyt kuntalain (365/1995) 22 §:ssä tarkoitetuin tavoin asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan 25 §:ssä tarkoitettua kaupunginjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa ja antanut tilapäisen valiokunnan toimintaan liittyvää ohjausta päätöksestään ilmenevin tavoin. Kaupunginvaltuuston päätös koskee vain valmistelua, joten siitä ei kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Akaan kaupungin kirjaamossa, os. Myllytie 3.

Hallinto-oikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätöstä koskeva valitusaika on 30 päivää siitä päivästä, jona tämä ilmoitus julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, kyseinen päivä poisluettuna.

 
© Akaan kaupunki 2013 | Intranet
Palvelun tekninen toteutus Aldone